Retningslinjer for Tverrfaglige team, grunnskole

Det er opprettet Tverrfaglige team ved alle skoler i Lillehammer kommune. Teamene skal være et supplement til det tverrfaglige arbeidet som allerede foregår i tilknytning til skolene.

Målsetting med teamene

 • tilby tverrfaglig veiledning/rådgiving rundt utfordringer

 • vurdere hjelpebehov for enkeltbarn og/eller klasser

 • iverksette og følge opp forebyggende bistand rundt enkeltbarn og familier

Gjennom forpliktende tverrfaglig samarbeid skal man:

 • Fange opp, kartlegge og vurdere behov for innsats så tidlig som mulig

 • Sørge for at elever, familier og skolemiljøer får nødvendig hjelp og oppfølging

 • Finne riktig og helhetlig sammensatt hjelp

 • Dele nødvendig informasjon

Ansvar

Teamene skal ledes av rektor eller inspektør/avdelingsleder. Alle deltakere i teamet er ansvarlig for å bringe saker inn til teamet. Teamet skal sammen fordele ansvar for bistand i møtet. Teamets leder har myndighet til å plassere oppfølgingsansvar i teamet når det er behov for dette. Samarbeidsmøtet (TO-ledere) er ansvarlig for at bistand og oppfølging kan gjennomføres etter intensjonen.

Sammensetning

 • Sammensetning barneskole

  • Rektor eller inspektør/avdelingsleder

  • Skolehelsetjenesten

  • PPT

  • Barnevern

  • Fysio/ergo

 • Sammensetning U-skole

  • Rektor eller inspektør/avdelingsleder

  • Sosiallærer

  • Skolehelsetjenesten

  • PPT

  • Barnevern