Retningslinjer for Tverrfaglige team, grunnskole

Det er opprettet Tverrfaglige team ved alle skoler i Lillehammer kommune. Teamene skal være et supplement til det tverrfaglige arbeidet som allerede foregår i tilknytning til skolene.

Målsetting med teamene

 • tilby tverrfaglig veiledning/rådgiving rundt utfordringer
 • vurdere hjelpebehov for enkeltbarn og/eller klasser
 • iverksette og følge opp forebyggende bistand rundt enkeltbarn og familier

Gjennom forpliktende tverrfaglig samarbeid skal man:

 • Fange opp, kartlegge og vurdere behov for innsats så tidlig som mulig
 • Sørge for at elever, familier og skolemiljøer får nødvendig hjelp og oppfølging
 • Finne riktig og helhetlig sammensatt hjelp
 • Dele nødvendig informasjon

Ansvar

Teamene skal ledes av rektor eller inspektør/avdelingsleder. Alle deltakere i teamet er ansvarlig for å bringe saker inn til teamet. Teamet skal sammen fordele ansvar for bistand i møtet. Teamets leder har myndighet til å plassere oppfølgingsansvar i teamet når det er behov for dette. Samarbeidsmøtet (TO-ledere) er ansvarlig for at bistand og oppfølging kan gjennomføres etter intensjonen.

Sammensetning

Barneskole:

 • Rektor eller inspektør/avdelingsleder
 • Skolehelsetjenesten
 • PPT
 • Barnevern
 • Fysio/ergo

 U-skole:

 • Rektor eller inspektør/avdelingsleder
 • Sosiallærer
 • Skolehelsetjenesten
 • PPT
 • Barnevern