Investeringsbudsjettet innen vann og avløp i 2023 er på 160 millioner kroner. Mange prosjekter innen vann og avløp strekker seg over flere år, og det er få nye prosjekter planlagt startet opp i 2023. Midlene for 2023 er fordelt slik:

  • Rehabilitering tekniske anlegg (80 mill) – Rehabilitering av pumpestasjoner og høydebasseng fortsetter i henhold til plan.
  • Lillehammer renseanlegg (12 mill) – Pågående tiltak og prosessforbedringer fullføres.
  • Sanering/utbedring av ledningsnett (50 mill) – En rekke større og mindre saneringsprosjekter pågår til enhver tid. Gamle ledninger som lekker skiftes ut med nye, samt at kloakk og overvann (regnvann) skilles der det i dag er fellesledninger. To omfattende prosjekter er i planleggings-/oppstartsfase; Områdesanering Sorgendal og de store hovedledningene forbi Strandtorget og over Busmoen. Områdesanering Randgårdsjordet ble startet opp høsten 2022, og dette er også et stort prosjekt som vil gå over flere år.
  • Leveringssikkerhet (8 mill) – Det pågår et mangeårig arbeid for å kartlegge og sikre kommunens vannkilder, og få etablert reservevannsforsyning. Arbeidet er godt i gang, og videreføres i 2023. Reservevannsløsning vil være klar tidligst i 2025.

Tiltakene skal bidra til økt leveringssikkerhet, reduserte driftskostnader og lavere miljøbelastning. Prioriteringene som er gjort er nærmere beskrevet i hovedplanen, og er basert på tilstandsvurderinger og andre forhold som påvirkes, for eksempel kostnader og miljø.

Les mer om vann- og avløpsprosjekter her: