Vannkilder

Lillehammer vannverk forsyner ca 90 % av kommunens innbyggere med vann. Vannet hentes fra en rik grunnvannskilde i Korgen, som ligger 12-30 meter under bakkenivå. Fordelene med grunnvann kontra overflatevann er blant annet stabil og vesentlig bedre vannkvalitet, lav og jevn temperatur og mindre behov for kjemisk behandling av vannet før bruk.

I drikkevannsforskriften stilles det krav til alle vannverkseiere om leveringssikkerhet, og det innebærer at vi må ha alternative vannkilder som kan benyttes i nødsfall. Kommunen jobber med å kartlegge flere grunnvannskilder i Korgen/Hovemoen-området, og målet er å få etablert en reservevannsløsning innen ca 2025.

Vannkvalitet

Vannkilden vår i Korgen har vannkvalitetsnivå A, som er det beste vannkvalitetsnivået for vannkilder. Bakteriologisk vannkvalitet er meget god. Fysikalsk-kjemisk vannkvalitet er også generelt svært tilfredsstillende, med unntak av forhøyede verdier av mangan som forårsaker misfarget/brunt vann. I 2021 tas nytt vannverk med manganrensing i bruk.

Vannet i Lillehammer har en hardhet målt i tyske hardhetsgrader mellom 3 og 4 odH, og klassifiseres utfra dette som middels bløtt vann.

Tabellen under viser prøveresultater av vannprøver tatt ved Lillehammer vannverk i 2020.

Fysisk-kjemiske parametere

Parameter

Måleenhet

Gjennomsnitts-verdi

Maksverdi

Minverdi

Grenseverdi/ tiltaksgrense i drikkevanns-forskriften

Alkalitet

mmol/l

 1,01

 1,06

 0,91

-

Kalsium

mg/l

23,5

25

22

-

Magnesium

mg/l

3,6

3,4

3,8

-

pH

 

7,82

8,0

7,6

6,5-9,5

Hardhet

°dH

4,1

4,3

3,8

-

Konduktivitet

mS/m

16,6

18,1

15,0

250

Fargetall

mg Pt/l

2,22

11,0

2,0

**

Turbiditet

FNU

0,32

3,8

0,18

**

Mangan

µg/l

103*

130*

86

50

Jern

µg/l

<5

<5

<5

200

Lukt

 

1

1

1

**

Smak

 

1

1

1

**

*I 2020 overskrider de fleste prøvene som er analysert for mangan kravet i drikkevannsforskriften på <50µg/l. Lillehammer kommune har dispensasjon for å kjøre utenom Drikkevannsforskriften på dette kravet, inntil nytt vannverk med manganfjerning er på plass.

** Drikkevannsforskriften sier at grenseverdien her er at det er «akseptabelt for abonnentene». For Fargetall anbefales det at det ikke overstiger 20mg Pt/l. For turbiditet er anbefalingen <1 NTU.

 

Mikrobiologiske parametere

Parameter

Måleenhet

Gjennomsnitts-verdi

Maksverdi

Minverdi

Grenseverdi/ tiltaksgrense i drikkevanns-forskriften

Clostridium perfringens

(kde/100ml)

0

0

0

0

E.coli

(kde/100ml)

0,00

0

0

0

Intestinale enterokokker

(kde/100ml)

0,0025

1*

0

0

Kimtall 22°C

(kde/ml)

11,3

393

0

100

Koliforme bakterier

(kde/100ml)

0

0

0

0

*Det ble funnet 1 intestinal enterokokk i Skurvadalen HB i 26.10.2020. Dette førte til kokevarsel til berørte abonenter i områdene Skurvadalen, Nordseter og Sjusjøen.

 

Vannforbruk

Et vannverk er et avansert prosessanlegg som er dyrt å drifte, og det benyttes energikrevende pumper for å bringe vannet fra vannverket gjennom et langt ledningsnett og ut til din vannkran. Det er viktig å ha fokus på vannforbruket siden dette direkte påvirker kostnadsnivået, og av den grunn også VA-gebyrene.

Normalt varierer mengde produsert vann i Lillehammer vannverk per måned fra normalt 10-11 000 m3/døgn og opp til 12-14 000 m3/døgn på varme sommerdager med mye hagevanning.

Vannverket må kunne håndtere maksforbruk av vann i en enkelt time eller en dag, og samtidig ta høyde for lekkasjetap i ledningsnettet. Lillehammer er en kommune i vekst, noe som også påvirker vannforbruket.

Vannforbruket har gått ned de siste årene, selv om antall innbyggere i kommunen har økt. Årsaken til dette er sammensatt, men en vesentlig grunn er systematisk jobbing over mange år for å få redusert lekkasjer i ledningene.

I norske vannledningsnett går normalt 25-50 % av vannet som produseres i vannverkene tapt på veg ut til abonnentene, og dette skyldes lekkasjer både på kommunale ledninger og på private stikkledninger. I Lillehammer har lekkasjeandelen tidligere vært beregnet til 40-45 % av samlet vannproduksjon. I 2019 ble lekkasjeandelen estimert til ca. 24-30 %. Målet er å redusere lekkasjeandelen til 20 % innen 2030.

Når vannet er misfarget

Misfarget vann i Lillehammer kommune skyldes mangan fra vannkilden. Det er ikke farlig eller skadelig å drikke misfarget vann, men det anbefales heller ikke. Man bør unngå å benytte oppvaskmaskin, vaskemaskin og andre maskiner som bruker vann når vannet er misfarget.

Mangan felles lett ut og legger seg som belegg på ledningsveggene. Når du får misfarget vann i springen, skyldes det at deler at dette belegget har løsnet. Misfarget vann kan oppstå uten påviselig årsak, men som oftest forårsakes brunt vann av følgende hendelser:

  • Unormalt stort vannuttak, for eksempel ved brann eller ved mye hagevanning på varme sommerdager
  • Brå endringer i vannhastighet eller at vannstrømmen snur, for eksempel som en følge av ledningsbrudd
  • Private stikkledninger som tas i bruk etter at de har stått ubrukt over en periode, for eksempel etter en ferie
  • Planlagt vedlikeholdsarbeid, for eksempel rengjøring/spyling av ledningsnettet

Ved planlagte hendelser sendes det alltid ut melding i forkant om at vannet kan bli misfarget. Varsel sendes da som sms, og i tillegg legges alle driftsmeldinger ut her.

Ved hendelser som ikke er varslet, kan man være uheldig og få skader på f.eks. klesvask. Ta da kontakt med oss på forvaltningva@lillehammer.kommune.no.

Når du mottar forhåndsvarsel, bør du tappe opp nødvendig forbruksvann før arbeidene starter, slik at vannforbruk fra husets kraner kan minimeres. Dersom kranene benyttes samtidig som vi jobber på ledningsnettet, er du mer utsatt for å få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet.

Et generelt råd ved misfarget vann er å åpne kaldtvannskrana og la det renne, slik at inntaksledningen blir spylt ren. Benytt helst første tappested etter hovedstoppekran eller laveste kran i huset. Eventuelle siler i kranene bør fjernes mens spylingen pågår. La vannet renne til det blir klart.

I 2022 tas nye Lillehammer vannverk Hovemoen med manganrenseanlegg i bruk. Problemet med misfarget vann vil gradvis avta og bli borte etter hvert som hele ledningsnettet blir spylt og rengjort.

Når vannet må kokes

Av og til må vannet kokes. Det kan skyldes at det er oppdaget bakterier eller andre avvik i en vannprøve, eller at det har vært et ledningsbrudd som gjør at muligheten for forurensing av vannet er til stede. Kokevarsel sendes da ut til berørte husstander via sms-varsel.

Ved mottatt kokevarsel skal alt drikkevann kokes inntil ny beskjed blir gitt. For mer info og konkrete råd, se Folkehelseinstituttets sider.