Vannkvalitet

Vannet fra Lillehammer vannverk er grunnvann og hentes fra 12-30 m under bakkenivå. Fordelene med grunnvann kontra overflatevann er god og stabil vanntemperatur, vannkvalitet og forsyning. Bakteriologisk vannkvalitet er meget god. Fysikalsk-kjemisk vannkvalitet er generelt svært tilfredsstillende med unntak av mangan. Behandlingsanlegg for manganfjerning er under planlegging. Vannet har en hardhet målt i tyske hardhetsgrader mellom 3 og 4 odH, og klassifiseres utfra dette som middels bløtt vann. For mer informasjon om vannforsyningen henviser vi til vedtatt Hovedplan Vann og avløp 2014-2018.

Misfarget vann

Hos de fleste vannverk i Norge kan abonnenter til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranene. Lillehammer kommune tar vann fra et grunnvannsreservoar som gir noe mangan i ledningsnettet. Dette kan av og til føre til misfarget vann.

Problemet med mangan vil vedvare inntil nytt vannverk står klart, etter planen i 2020.  Vannet er bakteriologisk trygt, men de fleste har en innebygd skepsis for misfarget vann. I følge Mattilsynet er det ikke holdepunkt for å kunne si at et for høyt manganinnhold i drikkevannet medfører helserisiko. Farget vann har normalt sin årsak i en av følgende “hendelser”:

Brå økning i vannhastigheten i stikkledning eller hovedledning som en følge av ledningsbrudd eller unormalt stort vannuttak, for eksempel ved brann.
Stikkledning som ikke har vært i bruk over et lengre tidsrom, eksempelvis grunnet ferie.
Vannstrømmen snus på grunn av arbeider på hovedledningsnettet
Innvendig belegg i hovedledninger kan løsne og finne vegen inn i en stikkledning uten påviselig årsak.

Vi har omfattende varslingsrutiner ved planlagte og forutsigbare hendelser, men det hender at avvik oppstår uten at vi får sendt ut varsel. Varsel sendes som SMS. Dersom du som abonnent skulle få brunt eller misfarget vann i springen, anbefales du å gjøre følgende:

Åpne kaldtvannskranen og la det stå og renne, slik at inntaksledningen blir spylt ren. Det anbefales å fjerne eventuelle siler i kranene mens spylingen pågår. La vannet renne til det blir klart.

Vi er i mange tilfeller avhengige av henvendelser fra publikum for å kunne fange opp avvik og gjøre tiltak.

For kontakt:
 Vakttelefon driftsavdelingen vann og avløp, tlf. 415 65 440.
 Betjent alle ukedager, 24 timer i døgnet.

Ved varsel om misfarget vann bør man unngå og bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin.