Pasient- og brukerrettigheter

Gjennom vår brukerundersøkelser og arbeid i prosjektet er det flere som opplever at informasjon om pasient- og brukerrettigheter er vanskelig å forstå. Vi har utarbeidet et kurs i pasientrettigheter i samarbeid med Pasient- og brukerombudet i Innlandet. I 2021 skal vi lage faktaark om pasientrettigheter som kan lastes ned fra nettsiden, og brukes som et verktøy i samtaler med bruker og pårørende. Ta kontakt for kurs.

Les mer: 
Pasient- og brukerrettighetsloven  (lovdata)
Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer (Helsedirektoratet)

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en rettigheter brukere/pasienter og pårørende har, og helsetjenesten har en plikt til å involvere bruker/pasient og pårørende i utarbeidelsen av tjenestetilbud. Vi har utarbeidet et kurs i brukermedvirkning, og vi gir veildening på hvordan sikre brukermedvirkning på system nivå i utarbeidelsen av tjenestetilbud eller i evalueringer. Ta kontakt for kurs.

Les mer om:
Brukermedvirkning en rettighet (Helsenorge)
Helsepedagogikk, brukermedvirkning (Mestring)

Informative nettsider

I prosjektet har kommunene sett på nettsiden og hvordan teksten samstemmer med tjenestene som gis. Det har vært mange endringer på bakgrunn av gjennomførte brukerundersøkelser. Vi gir veiledning i tekst og oppsett og vi utarbeidet en mal for retninglinjer for bruk av nettside og sosiale medier.

Les mer om:
Klart språk i digitale løsninger (KS)
Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk
Gode nettsider psykisk helse NAPHA 

Viktigheten av klart språk

Én av tre forstår ikke innholdet i offentlig informasjon, og kan derfor unngå å ta kontakt. Vi har også erfart at tjenestetilbudene som gis kan oppleves som noe annet av leser enn det vi trodde på forhånd. Dette har vi erfart i prosjeket gjennom dialogmøter med pasient, bruker og pårørende som har gitt direkte tilbaekemeldinger på brosjyrer, nettside og vedtak.

Les mer:
Klart språk i kommunesektorten (KS)
Veileder: Klart språk for flest mulig (KS)
Klarspråk (Språkrådet)