Veiledningsteam barnehage er et lavterskeltilbud innenfor PPT som ønsker å være en ressurs for barn, foreldre og barnehager i Lillehammer kommune. Målet er å etablere tidlig og god hjelp til barn som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging, slik at de blir i stand til å fungere godt innenfor et godt ordinært tilbud. En viktig del av dette er et systemretta arbeid. Gjennom et slikt perspektiv fokuseres det på hvordan systemet fungerer for å møte barnets behov.                                                                               

Dette tilbudet skal ha en særlig satsing på tidlig innsats innenfor språk og språkstimulering og utvikling av ferdigheter innenfor samspill og sosiale ferdigheter. Veiledningsteam barnehage baserer sine saker på henvendelser, ikke henvisninger. Skriftlig samtykke må innhentes fra foreldre dersom saken dreier seg om enkeltbarn. Det opprettes ingen saksmappe på enkeltbarn. Veiledningsteam barnehage opererer med arbeidsnotater som senere blir makulert.

Barnehagen er eier av saken. Barnehagen følger opp tiltak, skriver logg og tar vare på eventuelle sakspapirer.

Veiledningsteamet tilbyr veiledning eller drøftinger på individ-, gruppe- eller systemnivå. De kan inviteres eksempelvis på avdelingsmøter, basemøter eller personalmøter knyttet opp til ulike faglige tema.

Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barn liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder.