En gang på 50-tallet ble så kjeden utvidet ved at det ble opprettet formelle vennskapsbyavtaler mellom de fire byene. Nøyaktig hvilket år er uklart, og leting etter dokumenter i den anledning har ikke gitt resultat.

Samarbeidet mellom byene sto sterkt fram til begynnelsen av 2000-tallet, da kommunen hadde eget utvalg for vennskapsbysamarbeid. Etter dette har det ikke vært noen formell aktivitet fra kommunen, men Kulturskolen og de andre skolene i byen har opprettholdt kontakten og samarbeidet. I tillegg har det vært tradisjoner for samarbeid med vennskapsbyene mellom Lillehammer spell- og dansarlag, Lillehammer ishockey og Foreningen Norden. 

Kulturskolen arrangerer jevnlig turer til vennskapsbyene, og kulturskolene fra de andre vennskapsbyene kommer hit på besøk. De har for eksempel opp gjennom hatt en rekke konserter med felles kor og orkester.

Vennskapsbyer i Norden

Hørsholm (DK)

Nettsiden til Hørsholm

Antall innbyggere: ca. 25.000. 

Hørsholm kommune ligger ca. 20 km nord for København med 5 km kystlinje langs Øresund. Hørsholm har en av Danmarks største lystbåthavner, i tillegg til skog og grønne områder - og et arboret. Kommunen er delvis en forstadskommune til København, med mange innbygger som pendler til hovedstaden for å jobbe. Næringsgrunnlaget er handel, service og offentlig virksomhet. 

Av turistattraksjoner finnes først og fremst Rundstedlund: Karen Blixens hjem, Hørsholm Egns Museum, Fuglsanghus (kunstutstillinger), Dansk Jagt og Skovbruksmusem og ikke minst kulturhuset Trommen. Hørsholm er også en idrettskommune, hvor spesielt seiling, ishockey og golf er i høysetet. 

Hørsholm har sitt navn fra "hirsch" (hjort). Bakgrunnen er Hirschholm slot, som ble bygget av Christian VI og dronning Sophie Magdalene, og sto ferdig i 1730. Slottet ble bygget fordi dronningen angivelig hadde skutt en hjort. Slottet ble revet i 1810 for å skaffe stein til Amalienborg slot i København.

Leksand (S)

Nettsiden til Leksand

Antall innbyggere: ca. 15.000.

Kommunen, beliggende ved sørenden av innsjøen Siljan, omfatter stedene Leksand, Tallberg, Siljansnæs og Insjøn. Leksand har de siste årene vært en av de få kommuner i Dalarna med vekst i folketallet, og er et handels- og skolesentrum, samt turistby.

Fra utgravingene i Leksands eldste kirke er det funnet tegn som tyder på at stedet var bebodd allerede på begynnelsen av 1200-tallet. Kjente attraksjoner er innsjøen Siljan og kulturuken «Musik vid Siljan», som er et samarbeid mellom kommunene Rättvik og Leksand. Leksand har – til tross for sin størrelse – stolte hockeytradisjoner, og er det elitehockeylag i Sverige som inntil 2006 har vært lengst i øverste divisjon. 

Oulainen (F)

Nettsiden til Oulainen

Antall innbyggere: ca. 8.000.

Oulainen (Oulais på svensk-finsk) ligger ca. 150 km sørøst for Oulu. Nesten en tredjedel av arbeidstakerne har tilknytning til jord- og skogbruk. Oulainen har ellers en større bedrift  med ca. 400 ansatte som produserer sentral/bokskabinett for bakkestasjoner for NOKIA og andre teleselskaper. Videre er det flere småbedrifter, bl.a. produksjon av spiralsveisede rør og verneskotøy. Bedriften RAITA-SPORT hadde leverenser til Haakons Hall, og den leveransen åpnet mange dører for bedriften og var et viktig bidrag for den veksten den har hatt internasjonalt de siste årene.

Nedtegnelser viser at det har vært bosetting i Oulainen fra først på 1600- tallet. Viktigste attraksjon er den årlige landbruksutstillingen, som også inneholder Finlands største samling/stevne for gamle maskiner/motorer/kjøretøy.

Målsetting og oppfølging

Kontakten i den nordiske kjeden var opp igjennom årene varierende, men etter at Vennskapsbyutvalget ble opprettet i 1985 ble dette arbeidet viet mer oppmerksomhet i Lillehammer kommune, med sterkere oppfølging både politisk og administrativt. Utvalget ble imidlertid avviklet etter valget i 2015.

Vennskapsbyutvalget hadde i utgangspunktet en representant fra formannskapet, en fra skolestyret og to fra kulturstyret. Ved valget i 1995 ble utvalget utvidet til fire medlemmer, med en representant fra henholdsvis hver av komiteene og formannskapet. Utvalget hadde til da rapportert til komiteen for kultur og næring. Etter valget i 2003 besto utvalget av fem representanter. I vennskapsbyutvalgets møter har Foreningen Nordens lokallag møte- og talerett. Siden mars 2005 er det etablert lokallag i Lillehammer, som er en naturlig part i det nordiske vennskapsbysamarbeidet.

Utvalget hadde siden slutten av 80-tallet hatt egne retningslinjer, sist revidert i april 1996. Utvalgets arbeidsområde var det nordiske samarbeidet. Annen internasjonal kontakt ivaretas politisk av ordfører/formannskapet.

Ideen bak utvalget var at de skulle bidra som pådriver, formidler og koordinator, og således forsøke å legge til rette for selvgående kontakter mellom f.eks. foreninger og andre miljøer i Lillehammer og tilsvarende i en eller flere av vennskapsbyene. Barn og unge var en prioritert gruppe i dette arbeidet. De vanligste områdene for samarbeid har vært innenfor kultur, fritids- og idrettsforeninger, samt skole- og kulturskolesektoren, og mellom politiske og administrative organer.

Kontakten med de nordiske byene ble kjennetegnet for øvrig av det årlige vennskapsbytreffet. Vertskapet for det gikk på omgang mellom byene. Tidligere omfattet treffet 10-12 deltakere fra hver by; foreningsrepresentanter, politikere, kommuneansatte med mer. Siden midten av 90-tallet hadde treffet et mindre omfang, vanligvis 3-5 deltakere fra hver by. Treffet hadde hvert år en tematisk del og et vennskapsbymøte. Deltakelsen bestemmes til en viss grad av det tematiske. Vennskapsbymøtet drøftet aktuelle spørsmål knyttet til det generelle samarbeidet. Eksempelvis var temaet i 1996, da Lillehammer var vertskap, "Kommunen og samarbeid med frivillig sektor", og i 2007 i Hørsholm var temaet "Sundhet for borgerne”, samt at en drøftet hvordan samarbeidet i kjeden bør organiseres i årene framover.  

Kontakten med vennskapsbyene hadde en egenverdi som lett ble glemt og oversett - nemlig det rent mellommenneskelige ved at folk fra forskjellige nasjoner og mer eller mindre forskjellige kulturer og miljøer møttes. Uten tvil har kontakten med de nordiske vennskapsbyene og miljøer i disse betydd mye og vært til inspirasjon for mange i Lillehammer opp igjennom årene. Det gjelder forskjellige frivillige organisasjoner, inkludert idrettslag, Lillehammer Kulturskole, skoler og kommunale organer, inkludert politikere. Noen har regelmessig kontakt, som Kulturskolen, tradisjonsmusikkmiljøet og Lillehammer Ishockeyklubb, mens andre kontakter er engangs/tilfeldige. På 80-tallet var det i mange år lærerutveksling mellom skoler. Ofte ser en at ulike miljøer besøker en vennskapsby i form av tur, klassetur, studiebesøk etc.

I en viss grad har Lillehammer via våre nordiske vennskapsbyforbindelser hatt kontakt med noen av disses øvrige vennskapsbyer, uten at vi har en formell vennskapsbyavtale med disse kommunene. Dette gjelder Qasigianguitt på Grønland (Hørsholms) og Karksi-Nuia i Estland (Leksand og Oulainens).

Lillehammer kulturskole har siden 1990 hatt et meget aktivt og fruktbart samarbeid med musikkskolene i alle våre nordiske vennskapsbyer. Dette har funnet sted nesten årlig via  samarbeidsprosjekt hvor minst to kultur/musikkskoler har deltatt. Fra 2005 er Karksi-Nuia i Estland også innlemmet i dette samarbeidet. Kulturskolens orkester har stått sentralt i dette samarbeidet, men også andre grupper fra Kulturskolen har vært involvert. 

 

Lillehammer kommune har også hatt vennskaps- og samarbeidsforbindelser med kommuner og byer utenfor Norden. Formålet har primært vært å stimulere til turisttrafikk og næringssamarbeid, samt å ivareta ønsker og behov for organisert mellomfolkelig samarbeid. Det er imidlertid ikke like tette bånd mellom disse byene som det er med de i Norden, og flere av avtalene står i dag uten aktivitet.

Vennskapsbyer utenfor Norden

Oberhof (D)

Kontakt opprettet: 01.03.1993. Vennskapsavtale revidert og re-signert april 2008.

Oberhof ligger i Thuringen, og har ca. 1.500 innbyggere. Byen er et vintersportsted, årlig World Cup-arena i skiskyting eller nordiske grener, samt bob/aking. Oberhof var vintersportsenteret i tidligere Øst-Tyskland, og fortsatt er Oberhof et av Tysklands viktigste vintersportssteder, og mange på dagens tyske landslag i forskjellige vintersportsdisipliner kommer fra Oberhof-området.

Kontakten mellom Lillehammer og Oberhof oppsto etter initiativ fra tyskerne, som ønsket og trengte rådgivning med tanke på å tilpasse seg den nye virkelighet som turist- og vintersportssted etter murens fall. Kontakten har foregått spesielt innenfor skolesektoren (ungdomsskoletrinnet), men også innenfor idrett- og kulturliv. Lillehammer Utvikling var i sin tid sentral i gjennomføringen av de utvekslinger som har skjedd, og store deler av dette er finansiert av det tyske gasselskapet Verbundnetz Gas AG.

Kommunestyret vedtok på midten av 2000-tallet at kontakten med Oberhof skulle videreføres, blant annet innenfor skolesektoren. I april 2008 ble avtalen revidert og resignert. I mars 2004 ble ”Vennskapsforeningen Lillehammer- Oberhof” stiftet i Lillehammer, som er en god og nødvendig støttespiller i kontakten med Oberhof.

Av Lillehammers ikke-nordiske forbindelser skiller kontakten med Oberhof seg klart ut som den med mest kontakt.

Hayward (USA)

Kontakt opprettet: 1977 (ikke dokumentert)          

Antall innbyggere er ca. 1.500. Town of Hayward ligger i Sawyer County i staten Wisconsin, og er arrangementssted for det årlige American Birkebeiner Ski Festival (det amerikanske Birkebeinerrennet). I forbindelse med rennet i mars 1977,  ble Lillehammer høytidelig utnevnt som Haywards vennskapsby. Samtidig ble Rena utnevnt til «vennskapsby» for den lille byen Cable, som ligger i nærheten av startstedet for rennet. I den gamle delen av byen finner en fortsatt hus som ble bygget den gang det var et westernmiljø der (Old Hayward). Noen få norsk-amerikanere finnes i Hayward. Byen har et gigantisk fiskerimuseum, der blant annet all verdens fiskerekorder er omhyggelig notert.

Autrans (FR)

Kontakt opprettet: 1973, vennskapsbyavtale signert 02.03.1974.                            

Autrans ligger på fjellplatået vest for Isere-elva, 35 km fra Grenoble i 1.000 m. høyde. Under OL i Grenoble i 1968 foregikk de nordiske skidisipliner i Autrans. Stedet er et vintersportsted hvor spesielt de nordiske disipliner er populære. Forbindelsen hadde opprinnelig som målsetting å gi Lillehammer en verdifull støtte i utviklingen av fransk turisttrafikk hit til byen. Turisme er hovednæringsvei i Autrans. Olympialeiren med 700 sengeplasser er ungdomsherberge, og det er flere hoteller.

Når en kommer til Autrans fra Grenoble, står det på et skilt ved vegkanten: «Autrans, ville jumelee avec Lillehammer, Norvege». I 1995 var det kontakt mellom Lillehammer og Autrans vedrørende eksportframstøt for en bedrift i Lillehammer (prøvedriftsområde for skogsmaskiner). I januar 1998 deltok en gruppe på 25 elever og 5 voksne fra 5. klasse ved Kringsjå skole i ukes markering av 30-årsjubileet for OL i Grenoble - en årlig skiuke kalt "La Foulee Blanche". I januar i 2000 var en tilsvarende gruppe - 5.klasse fra Ekrom skole på samme tur og deltok i 22 éme Foulée blanche.  

Shiozawa (JP)

Kontakt opprettet:1972, vennskapsbyavtale (Sister city).

På midten av 2000-tallet ble kommunestrukturen endret i Japan. Shiozawa ble sammenslått med flere andre til en større kommune – Minamiuonuma. Etter sammenslåingen har det ikke vært noe kontakt i samarbeidet.

Innbyggertallet i Shiozawa er ca. 8.000. Byen ligger ca. 2,5 times togreise nord for Tokyo, og er et yndet utfartssted både sommer og vinter. Eksportrådets representant i Tokyo henvendte seg i 1972 til Landslaget for reiselivet for om mulig å finne en norsk vennskapsby, og de kom til at Lillehammer ville passe, spesielt på grunn av vintersportsturismen. Shiozawa hadde per da ca. 3.700 overnattingssenger. Næringsgrunnlaget er foruten turismen, produksjon av silke, tennisracketer og videreforedling av landbruksprodukter. 

Rådmann og næringssjef i Lillehammer kommune besøkte Shiozawa i august 1995 sammen med en gruppe bedrifter og Norges Eksportråd. I november 1995 deltok blant annet Husfliden i Lillehammer med sine produkter på en utstilling der. Daværende ordfører besøkte byen i forbindelse med OL i Nagano i 1998. En gruppe skolelever fra Lillehammer besøkte Shiozawa i 1996, invitert til å delta i en såkalt skiuke. 1998 vant flere tegninger laget av elever i Lillehammerskolene medaljer og diplomer i The 4th Niigata Biennial International Children`s Art Exhibition. I 2000 var ledelsen i Shiozawa kommune på et to-dagers besøk i Lillehammer, hvorav en dag var avsatt til et program sammen med politisk og administrativ ledelse i Lillehammer kommune.