Utvalg for plan og samfunnsutvikling har i møte 23.03.2017 vedtatt i sak 25/17 at utkast til «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» i Lillehammer kommune legges ut på høring. Høringen er et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen av kartleggingen, slik at relevante instanser, interesseorganisasjoner og private kan komme med innspill om eventuelle justeringer av grenser og verdivurderinger. Høringsfrist er 4.juni 2017.


Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt, hvor målet er at landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike kvaliteter. Kartleggingen vil bli et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet i kommunen.

Kartleggingen og verdisettingen er gjort i henhold til retningslinjer gitt i Miljødirektoratets veileder M90-2013, «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder». Videre ble det gjort en verdivurdering av hvert område ved hjelp av ulike verdikriterier gitt i veilederen, slik at områdene deles inn i kategoriene: A «svært viktig», B «viktig», C «registrert» og D «ikke klassifisert» friluftsområde. Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale database hos Miljødirektoratet (Naturbase), slik at temakartet vil være tilgjengelig for alle.


Lillehammer kommune har nå utarbeidet et utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i kommunen. Kartleggingen består av kart og områdebeskrivelse,hvor beskrivelse av hvert friluftsområde er knyttet opp mot et ID-nummer i kartet. 

Innspill kan sendes på epost til:
postmottak@lillehammer.kommune.no  

Eller til:
Lillehammer kommune
Postboks 986
Storgata 51
2626 Lillehammer