I dag var turen kommet til de profesjonelle kulturaktørene. Representanter fra noen av Lillehammers fremste festivaler, museer og institusjoner var invitert til et eget medvirkningsverksted, sammen med representanter for ulike kunstnergrupper og kulturarbeidere. Noen av de frammøtte jobbet i store organisasjoner, andre jobbet for seg selv som selvstendig næringsdrivende. Verkstedet foregikk på Arena 17, IKOMMs nye arena for samhandling. 

Bakgrunnen for at vi ønsket å invitere til et eget verksted for profesjonelle kulturaktører i Lillehammer, var svarene vi fikk da vi arrangerte et nettmøte med den lokale bransjen under pandemien. Der oppfattet vi at flere etterspurte en mer overordnet plan for utviklingen av Lillehammer, særlig med vekt på våre ambisjoner som kulturby. Disse innspillene ligger også delvis til grunn for at vi har valgt å lage hele denne kommunedelplanen.

Sentralt i arbeidet sto en seilbåtmetafor: Hvilke faktorer er det i dag som gir oss vind i seilene, og hvilke faktorer er det som gjør at vi ikke får opp nok fart? Hvilken øy er det vi tar sikte på å gå i land på?

Mange av de profesjonelle kulturaktørene snakket om at de ønsket større kunnskap og kjenskap til hverandre. Mange snakket også om behovet for mer og bedre infrastruktur, blant annet i form av moderne scener og kulturbygg. Et annet ønske som ble gjentatt av flere, var at det etableres en formell struktur for samarbeid kulturaktørene imellom. Møteplasser er viktige, også dersom bransjen skal ha mulighet til å utvikle seg videre.  
  

Bakgrunnen for valget av tema er igjen altså Kommuneplanens samfunnsdel, som slår fast flere viktige mål – blant annet disse: 

  • Lillehammer er et samfunn næringslivet ønsker å være en del av
  • Lillehammer er en attraktiv og aktiv regional, nasjonal og internasjonal samarbeidspartner 
  • Lillehammer er et samfunn som folk ønsker å besøke og være en aktiv del av på fritiden 
  • Lillehammer er et samfunn med kultur for og rom for folk og aktører som vil mer enn det som alltid har vært 
  • Lillehammer er et samfunn som flere ønsker å være en del av