Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til enhver tid til maksimalt 40 % av boligene. De resterende 60 % eller mer kan utleier legge ut på det åpne leiemarkedet.

Om kommunen ikke har behov for 40 %, kan boligene leies ut med de frister som er angitt i avtalen. Leiekontrakt inngås direkte mellom den enkelte boligsøker og utleier. Selve tilvisningsavtalen mellom kommunen og utleier har en varighet på 20 år.

Les mer om boliger med kommunal tilvisningsrett.

40 %-andelen kommunen har behov for utgjøres av:

 • Ti toroms-leiligheter (ca. 35-45 kvm), fem av disse skal være livsløpsboliger ihht. Husbankens krav
 • Fire femroms-leiligheter (ca. 90-100 kvm), to av disse skal være livsløpsboliger ihht. Husbankens krav

Det er ønskelig at boligene fordeles på flere prosjekter, og er plassert i ordinære, veletablerte bomiljø nær Lillehammer sentrum. Nærhet til barnehage, skole, dagligvareforretning og offentlig kommunikasjon er en forutsetning.

Krav til boligene

Lillehammer kommune stiller som krav at boligene er av god kvalitet og har hensiktsmessig utforming, planløsning og arealeffektivitet. Boligene utformes ihht. gjeldende forskrift (TEK 17).

Det er en forutsetning at prosjektet er i tråd med eventuelle område-, reguleringsplaner eller andre kommunale føringer om ønsket boligutvikling i bydelene. Prosjektene skal ha varierte boligtyper og gode felles- og utearealer med lekeareal for barn.

Boligene skal være fullverdige (ikke hybelleiligheter), og skal ha robust standard med garderobeskap på soverom og ordinære hvitevarer på kjøkken. Halvparten av boligene skal utformes etter Husbankens krav til lån til livsløpsboliger. Kommunen skal, sammen med Husbanken, sikre at boligene er egnet for målgruppen. Utbygger/utleier bes derfor om å begrunne hvordan prosjektet tilbyr boliger av god kvalitet i et godt bomiljø.

Husbankfinansiering

En tilvisningsavtale med kommunen kan gi utbygger/utleier gunstig finansiering fra Husbanken. De kan gi lån til utleieboliger til vanskeligstilte med inntil 85 % av prosjektkostnadene. Lånet gis som annuitetslån med løpetid på inntil 50 år og mulighet for ett års avdragsfrihet. Husbanken kan tilby flytende rente eller fastrente i inntil 20 år.

For å få innvilget lån, forutsettes det at selskapet driver profesjonell utleie, og har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Dette må dokumenteres med firmaattest, og ved å fylle ut vedlagte beskrivelse av utleieselskapet.

Les mer om lån fra Husbanken til bransjeaktører.

Krav til oppfølging av bomiljø

Det forventes at utleier bidrar til å fremme og utvikle et godt bomiljø gjennom tett oppfølging av leietakerne. Leverandøren bes derfor om å beskrive sitt apparat for forvaltning av utleieboligene, både med hensyn til innhold og omfang (for eksempel tilgjengelige ressurser, tilstedeværelse, oppfølging og tilrettelegging av bomiljø, m.m.). 

Lillehammer kommune vil tegne samarbeidsavtale med utleieselskapet som inngår tilvisningsavtale. I avtalen avklares målgrupper for tilvisning, samarbeidsmøter, ansvarsfordelingen mellom foretaket og kommunen og andre forhold som er viktig for oppfølging av bomiljøet.

Kriterier ved utvelgelse

 • Husleienivå
 • Plassering/lokalisering
 • Klima/miljø- og boligstandard
 • Forvaltning
 • Bomiljø
 • Tidspunkt for ferdigstillelse

Vilkår for lån til utleieboliger med tilvisningsavtale til vanskeligstilte

 • Utleier og boligsøker skal inngå leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser.
 • Utleier skal benytte balanserte leiekontrakter, det vil si kontrakter som sikrer begge parters interesser.
 • Leietakerne i boligene som ikke tilvises av kommunen skal tilbys femårs-kontrakter.
 • Utleier må godta garantier fra NAV som sikkerhet for et evt. depositum.

Krav til driftsbudsjett

Det skal utarbeides et driftsbudsjett som viser

 • Husleieinntekter
 • Husleie for hver leilighet (gjengs leie)
 • FDV-kostnader
 • Finansiering

Hva skal tilbudet inneholde?

 • Tegninger (situasjonsplan, plan, snitt- og fasadetegninger)
 • Beskrivelse av bygningene
 • Utomhusplan
 • Framdriftsplan
 • Driftsbudsjett

Vil du sende tilbud?

Tilbud merket "Tilbud tilvisningsboliger" sendes postmottak@lillehammer.kommune.no innen mandag 10. januar 2022.

Interesserte utbyggere kan ta kontakt for dialogmøte ved behov. Representanter for Husbanken vil eventuelt også kunne være til stede via Teams.

Eventuelle spørsmål kan rettes til spesialrådgiver i Sektor for by- og samfunnsutvikling, Audun Amdahl: