Etter vedtak i formannskapet 17.4.18 sender Lillehammer kommune nå utkast til Kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2028 ut på høring. Planutkastet legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplanen består av ett hoveddokument og to vedlegg (hhv. faktagrunnlag og tjenestebeskrivelser). 

Ønsker du å uttale deg om planforslaget kan du sende din høringsuttalelse til postmottak@lillehammer.kommune.no, eller til Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer.

Mer informasjon her: