Forside Vistarapport

Utredning om E6 traseer

Vista Analyse har på oppdrag fra Lillehammer kommune utarbeidet en rapport om lokale virkninger av alternative traseer for ny E6. Rapporten er ment som underlag for kommunens egen saksbehandling av kommunedelplan Ny E6 Vingrom-Ensby.

Rapporten er en videreføring av "Nærings- og handelsanalyse for Lillehammer" gjennomført i 2017 av Vista Analyse og Rambøll for Lillehammer kommune i forbindelse med at kommuneplanens arealdel revideres.