Statens vegvesen er ansvarlig for alle riks- og fylkesveger.

Park og idrett er ansvarlig for parker, turveger og grøntarealer.

Vakttelefon til Lillehammer kommune 911 73 743.
Du kan også kontakte oss på Mitt nabolag.

Når starter brøyting
Veg og trafikk har brøyteberedskap fra November til medio April, denne perioden kan endres noe avhengig av værforholdene.

Brøyting igangsettes ved ca. 8 cm snø.
Tidsangivelsene for gjennomkjøring er ikke absolutte og vil variere etter hvor mye det snør, feilparkerte biler, eller andre uforutsette hendelser.

Hovedveger og bratte bakker strøs fortrinnsvis med grus.

Snø fra brøytebiler i oppkjørsel
Hvorfor vi må brøyte og frese snø inn på privat eiendom i forbindelse med vinterdriften av offentlig vei?

Til det er det å si at vi alltid forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier.

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser. Med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides. Det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Lovlighetsvurderinger fra Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet
Veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. Her fremgår:

"Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. Nøyaktig hvor tålegrensen går kan være vanskelig å fastsette, men enkelte holdepunkter kan angis". I samme brev fremgår også: "At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet".