Illustrasjon

Fortettingsstudie Skysstasjonen - Lurhaugen

Fortettingsstudiet har som målsetting å undersøke hvordan en høy fortetting rundt Skysstasjonen og Lurhaugen kan gjennomføres med mål om å forsterke området som knutepunkt for byutviklingen.

Det er lagt noen førende prinsipper for studiet, for å tilpasse det øvrig bybebyggelse; kvartalsstrukturen og siktlinjer skal ivaretas, dagens gange- og trafikkmønster skal opprettholdes, høydene skal ikke overstige fylkeshuset, byrom og grøntområder skal forsterkes. Analysen beskriver disse prinsippene, som viderefører kvaliteter vi har i dagens kvartalsstruktur. Området rundt skysstasjonen er detaljert ytterligere for å synligjøre hvordan en slik fortetting visuelt kan se ut.

Presentasjon

Visualiseringer

Video