Arbeidet gjennomføres i etapper:

Etappe 1: Strekningen Gjørtlervegen til og med krysset Ivar Kleivens veg. Arbeidene påbegynnes 1. februar og er planlagt ferdigstilt september 2024.

Etappe 2: Strekningen Ivar Kleivens veg – Nordsetervegen.  Antatt oppstart er oktober 2024.

Hva skjer når?

Trafikkregulering: Sigrid Undsets veg vil være helt stengt for gjennomgående biltrafikk mellom Ivar Kleivens veg og Gjørtlervegen fra 1. februar til ca. midten av mai. Deretter åpnes det for ett kjørefelt med lysregulering.

Bussrute B2 får en midlertidig omlegging som følge av arbeidet. Ruteendringer og trafikkmeldinger vil være tilgjengelig på innlandstrafikk.no.  

Midlertidige sperringer og omkjøringer vil bli skiltet. Dette gjelder også gang- og sykkeltrafikk, se bilde nederst i saken.

Hva skal vi gjøre?

Utskifting av vann- og avløpsledningene i Sigrid Undsets veg inngår som en del av den helhetlige saneringsplanen for området Randgårdsjordet. Dagens ledningsanlegg er fra 1960-70-tallet og er modent for utskifting.

Det skal også etableres ny hovedforsyning for vann til Skårset høydebasseng.

Arbeidet utføres som en kombinasjon av nye rørledninger/kummer og rehabilitering av eksisterende ledninger. Det vil si at vi etablerer nye rør på innsiden av de gamle.

Vann- og avløpsledningene krysser Skurva-bekken under dagens rørkulvert. Som følge av arbeidene blir denne skiftet ut og oppdimensjonert for å tåle økte nedbørsmengder, og som en tilpasning til forventede klimaendringer.

Som del av arbeidet vil Sigrid Undsets veg få nytt dekke, ny belysning og en oppgradering av gangfeltene. Samtidig forlenges løsningen med 3 meter bred sykkelveg og 2 meter fortau fra Skurvabekken langs østsiden videre sørover.  

Hvorfor gjør vi dette?

Hovedmålsetningen å sikre vannforsyningen og redusere lekkasjer på vannledningsnettet.

Nye hovedledninger legges i samme trase som ny sykkelveg.

Veg og fortau på strekningen er nedslitt og det er behov for en opprusting for å opprettholde kvaliteten. Opparbeidelse av sykkelveg utføres i samsvar med plan for hovednett sykkel.    

Kontakt oss

Prosjektleder for vann og avløp: Pål Rune Ringdal, e-post: pal.rune.ringdal@lillehammer.kommune.no

Prosjektleder for veg og trafikk: Roar Skotvoll, e-post: roar.skotvoll@lillehammer.kommune.no

eller

Kommunens sentralbord: tlf.: 61 10 77 00 eller e-post: postmottak@lillehammer.kommune.no

Kart over gang- og sykkelveg i Sigrid Undsets veg i anleggsperioden