Sammenliknet med i dag vil det være dobbelt så mange 80-åringer i Lillehammer om 16 år. Mange vil også utvikle demens med påfølgende behov for omsorg og pleie fra kommunen. 

Når det gjelder de yngste viser prognosene at barnetallet ikke kommer til å øke i årene som kommer, og antall barn er skjevt fordelt på barnehagene og skolene vi i dag har til rådighet. Flere bygg er også nedslitte.

Alt dette må sees i sammenheng. Utviklingen er ikke særskilt for Lillehammer, hele Kommune-Norge har mange av de samme utfordringene.

Berører hele Lillehammer-samfunnet

Hvor mange barnehager, skoler og helseinstitusjoner trenger vi, hvor store skal de være og hvor skal de ligge? Hvilke bygninger bør rehabiliteres, bør noen avvikles og hvor kan vi bygge nytt til hvilken kostnad?

Dette er spørsmål utredningene som er gjort belyser. Å ikke endre på noe er ikke et alternativ dersom vi skal klare å møte framtidens utfordringer.

Kommunens veivalg i dimensjoneringssaken vil ha store konsekvenser for Lillehammer-samfunnet, og vil berøre mange innbyggere og ansatte. Men merk at vi snakker om endringer gjennom flere faser i et 20-års perspektiv. Det er få tiltak som kan gjennomføres umiddelbart.

Gangen i saken

Først legger kommuneadministrasjonen fram alle fakta og kunnskap som er samlet gjennom flere måneder. En utdyping av konseptene under kommer i kommunestyremøtet 25. januar, men fra 18. januar vil du finne alle dokumenter knyttet til møtet i politisk møtekalender.

Kommunestyret skal ikke vedta noe i saken 25. januar, det skjer først 23. mai i år. I mellomtiden skal det være en høring om saken, hvor politikerne ønsker engasjement fra innbyggere og ansatte i kommunen. Ordfører har også varslet at politikere ønsker å besøke enkelte enheter, samt avholde et folkemøte om saken.

Se alle dokumentene til dimensjoneringssaken i kommunestyret.

Saken ligger som sak nummer to.

Kort om konseptene

Under er en kort oversikt over konseptene i saken. Utdypende informasjon om konseptene finner du i de politiske dokumentene.

Konsept 0: Dagens situasjon

Beskriver forventet utvikling ved fravær av tiltak.

  • Barnehage: Alle eksisterende kommunale barnehager (unntatt Sykehusbarnehagen) opprettholdes.
  • Skole: Alle eksisterende skoler opprettholdes.
  • Helse: Kun endringer i henhold til vedtatt tjenesteprofil.

Konsept 0+: Lite og sakte

Samme som i konsept 0, men med store investeringer i bygg som oppgraderes til høyeste nivå; tilstandsgrad 1 og egnethet 1.

Konsept 1: Mye og gradvis

  • Barnehage: Avvikle noen barnehager. Bygge ny barnehage med 120 plasser.
  • Skole: Legge ned noen skoler og overføre elever til skoler med bedre tilstandsgrad og egnethet. Flere alternative løsninger for ungdomsskole. Søre Ål skole får ny idrettshall og modulbygg til ansatte.
  • Helse: Omstille i tråd med vedtatt tjenesteprofil, bygge ut flere ulike typer heldøgns omsorgsplasser som for eksempel modulbygg, nye sykehjem og demenslandsby.

Konsept 2: Mye og raskt

Mye av det samme som i konsept 1, men med høyere tempo, store omstillinger og investeringer på kort tid.

Høringsrunde

Som nevnt over, vil det komme en høring til denne saken. Det skjer først etter kommunestyremøtet 25. januar. Hvordan du sender inn ditt innspill vil bli annonsert på vår nettside.

Vi ser fram til å høre dine innspill!

Se også disse nyhetssakene om noe av arbeidet som er gjort: