Forskriften gjelder for de områdene av Lillehammer som ligger lavere enn 650 meter over havet.

Her finner du informasjon om hvor det til enhver tid er utvidet båndtvang i Lillehammer kommune: Lovdata:
Forskrift om hundehold, Lillehammer kommune 

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Lillehammer kommune, Innlandet
Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Lillehammer 7. februar 2023 med hjemmel i Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f.

§ 1. Formål
På grunn av ekstraordinære forhold for viltet som følge av mye og løs snø er det påkrevd å innføre utvidet båndtvang med hjemmel i lov om forsvarlig hundehold § 6. 2. ledd bokstav f for å beskytte viltet i deres leveområder.

§ 2. Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet
Det innføres ekstraordinær båndtvang for hund i Lillehammer kommune. Alle hunder skal i dette området holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

§ 3. Virkeområde
Forskriften gjelder for hele det området av Lillehammer kommune som ligger lavere enn 650 meter over havet, og som ikke allerede omfattes av de arealene hvor det gjelder båndtvang etter Forskrift om hundehold i Lillehammer § 2. 

§ 4. Unntak fra bestemmelsen om ekstraordinær båndtvang
Ekstraordinær båndtvang er fastsatt med hjemmel i lov om forsvarlig hundehold § 6, 2. ledd bokstav f og gjelder med de unntak som følger av § 9 i loven.

§ 5. Hund som er løs
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til hundeholder dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholder skal den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder lov om hundehold § 10 for opptak og behandling av løse hunder.

§ 6. Dispensasjon
Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.

§ 7. Straff
Overtredelser av denne forskriften kan straffes med bøter, jf. lov om forsvarlig hundehold § 28, 1. ledd.

§ 8. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 7. februar 2023 og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2023. Formannskapet i Lillehammer kan dersom forholdene tilsier det oppheve forskriften med umiddelbar virkning.

§ 9. Klageadgang
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til statsforvalteren, jf. forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI. En eventuell klage kan sendes Lillehammer kommune.