Lillehammer kommune starter arbeidet i september 2023 og planlegger å være ferdig sommeren 2024.   

I forbindelse med arbeidet og anleggstrafikken vil også av- og påkjøring til E6 bli stengt i perioder. Dette planlegges etter vilkår satt av Statens vegvesen og vil bli informert om på forhånd. 

Ny bru

I denne sammenhengen vil også gangbrua fra grøntarealet over Mesnaelva til Strandtorget skiftes ut. Det går rørledninger i selve brua og den nye gangbrua blir ei fagverksbru i tre, hvor det er gjort grep i prosjekteringen for å gjøre brua ekstra sikker. Etter at anleggsarbeidet er ferdig og ny bru er på plass, vil den eksisterende brua rives i løpet av våren 2025 ved lav vannstand i Lågen og Mesnaelva.

Hundeluftegården

Hundeluftegården ligger i anleggsområdet og må derfor flyttes noe lenger nord på området mens arbeidet pågår. Flyttingen vil gjøres i løpet av oktober 2023 og det vil nok ta noen dager før luftegården kan tas i bruk igjen. Når anleggsarbeidet er ferdig vil hundeluftegården flyttes tilbake til sin opprinnelige plassering.  

Noe støy

I perioder vil arbeidet medføre ulemper med støy. Naboer på Busmoen er varslet om anleggsarbeidet og de mest berørte naboene vil i tillegg varsles i forkant ved særlig støyende arbeider. 

Berørt terreng vil, med mindre endringer, settes tilbake til opprinnelig stand når arbeidet er ferdigstilt.