Hvilke oppgaver har en medddommer?

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobben for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Sør-Gudbrandsdal tingrett eller Eidsivating lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere og avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker. 

Hvem kan bli meddommer?

Etter domstolloven § 70 stilles følgende krav til meddommere:

  1. Tilstrekkelige norskkunnskaper
  2. Personlig egnet til oppgaven,
  3. Være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start (1. januar .2025),
  4. Ikke være fradømt stemmeretten,
  5. Ikke være under offentlig gjeldsforhandling​ eller konkursbehandling​ eller i konkurskarantene.
  6. Være innført i folkeregisteret​ som bosatt i kommunen på valgdagen, og
  7. være statsborger​ i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste år

Øvrige krav:

  • Forliksrådet: aldersgrense 25 år (må være under 70 år ved valgperiodens start), skal anses særlig egnet til oppgaven, beherske norsk skriftlig og muntlig godt (domstolloven § 56).
  • Jordskifteretten: kyndighet i saker som jordskifteretten til vanlig behandler (jordskifteloven § 2-5).
  • Skjønnsmedlemmer: kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn, spesielt innen bygningsvesen og jord- og skogbruk. For skjønnsmedlemmer gjelder det ingen øvre aldersgrense (skjønnsprosessloven § 14).

Vi opplyser om at noen kan være utelukket fra valg på grunn av sin stilling eller vandel etter domstolloven §§ 71 og 72. For kontroll etter § 72 kan det foretas vandelsvurdering etter reglene i politiregisterloven § 45.

Slik søker du:

Søknadsskjema for å bli meddommer. 

Ytterligere informasjon finner du på www.domstol.no

 

Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Mats Ellingsen på tlf. 61 10 52 53, eller på e-post til mats.ellingsen@lillehammer.kommune.no.

Søknadsfrist: 1. april 2024.