Barnevern

Informasjon om barneverntjenesten

Barneverntjenesten iverksetter både hjelpetiltak og omsorgstiltak. 

Hjelpetiltak, som f.eks veiledning til foreldre, er ment å bidra til og gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter, og gjelder for barn og barnefamilier.

Omsorgstiltak som fosterhjem og institusjon iverksettes for barn og ungdom som p.g.a. omsorgsproblemer og/ eller atferdsproblemer ikke kan bo sammen med sine foreldre/familie, enten for en kortere eller lengre periode.

Barneverntjenesten samarbeider med andre virksomheter, noe som er ment å bidra til at barna blir sikret mest mulig helhetlig hjelp.

Alle kan henvende seg til barneverntjenesten på vegne av barn og unge, der det er grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Offentlige ansatte har plikt til å melde til barneverntjenesten om barn der de har en alvorlig bekymring knyttet til omsorg og/ eller atferd.
Tiltak kan iverksettes for barn under 18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom den unge samtykker, kan tiltak som er iverksatt før fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 23 år.

Barneverntjenesten vurderer ved mottak av meldingene om de gir grunnlag for undersøkelse, og kan først iverksette tiltak etter gjennomført undersøkelse.

Barneverntjenesten har ved gjennomføring av undersøkelser en frist på tre måneder.

En undersøkelse kan bestå av samtaler med foreldre og barn, hjemmebesøk, innhenting av informasjon fra f.eks barnehage, skole, helsestasjon m.m.

Barneverntjenesten kan tilby familien å bruke Familieråd som en beslutningsmodell både i undersøkelsen, i tiltaksfasen og i akuttsituasjoner. Se link til nettside om familieråd til høyre.

Klagefristen er tre uker etter vedtaksdato, og klage kan fremmes av de som har partsrettigheter, dvs. ungdom over 15 år og foreldre med del i foreldreansvaret.

Evt. klager rettes til Barneverntjenesten i Lillehammer.

Kostnader ved tjenester og tiltak etter barnevernloven dekkes av kommunen. Det er likevel et unntak dersom det anses rimelig ut fra foreldrenes økonomiske situasjon, at foreldre helt eller delvis dekker utgiftene til tiltakene.

Tjenestens besøksadresse: 
Barneverntjenesten i Lillehammer
Storgata 170
Lillehammer

Tjenestens postadresse: 
Barneverntjenesten i Lillehammer
Postboks 986
2626 Lillehammer

Telefon: 
Servicetorget: 61 05 05 00

Barnevernvakta (kveld, helg, helligdag): 62 35 70 00 eller 90 73 52 15