Barnevern

Informasjon om barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Alle kan henvende seg til barneverntjenesten på vegne av barn og unge, der det er grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven. Offentlige ansatte har plikt til å melde til barneverntjenesten om barn der de har en alvorlig bekymring knyttet til omsorg og/ eller atferd.

Barneverntjenesten vurderer ved mottak av bekymringsmeldingene om det er grunnlag for undersøkelse, og kan først iverksette tiltak etter gjennomført undersøkelse. En undersøkelse skal gjennomføres innen 3 måneder. En undersøkelse kan bestå av samtaler med foreldre og barn, hjemmebesøk, innhenting av informasjon fra f.eks barnehage, skole, helsestasjon m.m. Undersøkelsen har tre mulige utfall: henleggelse, vedtak om iverksettelse av frivillige hjelpetiltak, eller fremming av sak til fylkesnemnd med forslag om å overta omsorgen eller pålegge hjelpetiltak.

Vedtak om hjelpetiltak eller avslag på hjelpetiltak kan påklages. Klagefristen er tre uker etter vedtaksdato, og klage kan fremmes av de som har partsrettigheter, dvs. ungdom over 15 år og foreldre med del i foreldreansvaret. Evt. klager rettes til Barneverntjenesten i Lillehammer.

Kostnader ved tjenester og tiltak etter barnevernloven dekkes av kommunen. Det er likevel et unntak dersom det anses rimelig ut fra foreldrenes økonomiske situasjon, at foreldre helt eller delvis dekker utgiftene til tiltakene.

Omsorgstiltak som fosterhjem og institusjon iverksettes for barn og ungdom som p.g.a. omsorgssituasjonen og/ eller atferdsproblemer ikke kan bo sammen med sine foreldre/familie, enten for en kortere eller lengre periode.

Barneverntjenesten kan tilby familien å bruke Familieråd som en beslutningsmodell både i undersøkelsen, i tiltaksfasen og i akuttsituasjoner. Se link til nettside om familieråd til høyre.

Barneverntjenesten samarbeider med andre virksomheter, noe som er ment å bidra til at barna blir sikret mest mulig helhetlig hjelp.

Tiltak kan iverksettes for barn under 18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom den unge samtykker, kan tiltak som er iverksatt før fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 23 år.

Hjelpetiltak, som f.eks veiledning til foreldre, besøkshjem, fritidskontakt/miljøarbeider er ment å bidra til og gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter, og gis til barn og barnefamilier.

Tjenestens besøksadresse: 
Barneverntjenesten i Lillehammer
Storgata 170
Lillehammer

Tjenestens postadresse: 
Barneverntjenesten i Lillehammer
Postboks 986
2626 Lillehammer

Telefon: 
Servicetorget: 61 05 05 00

Barnevernvakta (kveld, helg, helligdag): 62 35 70 00 eller 90 73 52 15