Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggeprosjekter


Nedenfor finner du informasjon om pågående byggeprosjekter og prosjekt som nylig er avsluttet.

Nordre Ål skole

Det er i skolebruksplan vedtatt i kommunestyret i mars 2016 at Kringsjå og Ekrom barneskoler skal legges ned og slås sammen til en skole, vi har foreløpig gitt den «arbeidstittel» Nordre Ål skole.
Det er besluttet at plassering av Nordre Ål skole blir på tomten til Kringsjå skole. 
Tomten til Kringsjå skole er kun delvis regulert for offentlig formål. 

Prosjektet vil inneholde en vurdering av behovet for en ny adkomst via Kringsjåvegen. 
Lillehammer kommune har derfor igangsatt arbeidet med detaljregulering for ny barneskole i Nordre Ål. Areal+ AS er engasjert til dette og varsel om oppstart ble kunngjort 6. oktober 2016.

Nordre Ål skal være en barneskole med 7 trinn og 3 parallell, dvs. maksimalt 588 elever.

Til den nye skolen skal det bygges nye lokaler for gym. Det er ikke tatt standpunkt om det skal bygges 3 gymsaler eller om vi skal bygge en flerbrukshall/liten flerbrukshall.
Det ønskes lokaler som gir rom allsidig bruk. I tillegg til gym tenkes det da på felles samlinger for hele eller deler av skolen, kulturopplevelser/forestillinger og SFO aktivitet osv. Det er derfor et krav om nærhet til de øvrige skolelokalene.
I tillegg er det ønskelig at lokalene skal være anvendelig for idrettsmiljøet/skolekorps i Lillehammer på helg og kveld.  
Eksakt plassering av bygninger på tomt er heller ikke bestemt. 

Nordre Ål skole skal bygges iht. NS 3701 Kriterier for passivhus, yrkesbygg, og det skal vektlegges bruken av tre som byggemateriale, med intensjon om bruk av massivtre.

Lillehammer kommune, Eiendom har valgt samspillsentreprise for prosjektet Nordre Ål skole
 med følgende faseoppdeling: 

Fase 1: Prosjektutviklingsfase
Fase 2: Utførelsesfase

I prosjektutviklingsfasen skal samspillsentreprenøren bistå byggherren med å utvikle prosjektet basert på en omforent milepælsplan. Prosjektutviklingsfasen skal ende ut i en omforent detaljert forprosjektbeskrivelse med tegninger og tilhørende målpris.
Byggherren eller den som byggherren utpeker har rollen som leder av prosjektutviklingsfasen. 

Samspillsmodellen er krevende og stiller store krav til aktørenes samarbeidsevne. Samspillsentreprenøren og dens prosjekterende skal bistå byggherren med råd og forslag til løsninger. Dette for å ivareta byggherrens ønsker og behov både i prosjektutviklingsfasen (fase 1) og i utførelsesfasen.(fase 2). 

Også i utførelsesfasen skal det finne sted samspill utover hva som følger av en tradisjonell totalentreprise.

 

Tidsplan:
 Kunngjøring av prekvalifisering for samspillsentreprenør:        21.10.2016
 Frist for forespørsel om å delta:                                            21.11.2016
 Kvalifisering av potensielle tilbydere:                                    28.11.2016
 Utsendelse av konkurransegrunnlaget:                                  09.12.2016
 Tilbudsfrist:                                                                        19.01.2017
 Valg av samspillsentreprenør og utsendelse av tildelingsbrev: 31.01.2017
 Antatt oppstart prosjektutviklingsfasen:                                 13.02.2017
 Antatt avslutning av prosjektutviklingsfasen med målpris:    sept./okt. 2017
 Oppstart detaljprosjektering:                                                    okt. 2017
 Byggestart:                                                                       jan./feb. 2018
 Ferdigstillelse:                                                            senest 01.08.2019

Det er opprettet en brukergruppe med leder Didi Sunde bestående av representanter fra Ekrom og Kringsjå skole. Denne jobber nå med utarbeidelse av rom og funksjonsprogram som skal være ferdig til 01.12.2016.

 

Jørstadmoen skole

I kommunestyrets møte, 25.02.16, sak 11/16 ble følgende vedtak fattet:
Pkt. 5 «Buvollen skole nedlegges, med virkning fra når byggetrinn 2 ved Jørstadmoen skole er fullført, beregnet ferdigstilling 01.08.18»

nye jørstadmoen skole 290817.jpg

Jørstadmoen barneskole har inneværende skoleår totalt 194 elever, av dette er 106 elever på småskoletrinnet og 88 elever på mellomtrinnet. Skolens visjoner: «Aktiv og inkluderende med utfordringer for alle».
 
1.-4. trinn har undervisning i bygget på vestsiden av Jørstadmovegen. Bygget her ble tatt i bruk til skolestart i år 2000. Dette bygget fungerer godt til formålet.
5-7. trinn har undervisning i lokaler på østsiden av Jørstadmovegen. Denne skolen er fra tidlig 1900-tall. Bygget har vært delvis rehabilitert flere ganger gjennom årene. Bygget er nå gammelt og nedslitt, og har planløsninger som ikke er hensiktsmessige til dagens krav for skoledrift og universell utforming. Dette bygget foreslås revet, og at det anlegges parkeringsplass for skolen her.
 
 
I utviklingen av nye undervisningsareal og sammenbinding mellom dagens småskoleareal, administrasjon og nytt undervisningsareal for storskolen, er det tatt utgangspunkt i eksisterende utforming for småskoletrinnet. Romløsninger og organisering med at hvert klassetrinn har egne garderober fungerer meget godt selv snart 20 år etter at de ble tatt i bruk.  Det har derfor vært viktig å videreføre disse velfungerende løsningene ved utarbeidelse av den nye skolen.
 
I eksisterende skolebygning skal administrasjonsdelen beholdes. Musikkrommet bygges om til møteroms avdeling. Resepsjon og inngangsparti bygges om til bibliotek. Rommet skal være skolens hjerte og lett tilgjengelig for alle.
Ellers beholdes bygget uendret. Nybygget bygges på nordsiden av dagens bygg, og forbindes med et nytt inngangsparti og resepsjon. Nybygget vil kreve at dagens grendehus på Jorekstad rives. Funksjonene til grendehuset vil erstattes i allrommet, et forsamlingslokale og lager areal. Store deler av parkeringsplassen til Jorekstad vil også bli redusert som følge av byggingen og kommunens arealervervelse. Nytt parkeringsareal for Jørstadmoen skole og Jorekstad vil bli etablert på østsiden av jørstadmovegen.
 
Rom og funksjoner i nybygget.
Klasserom: 6 klasserom eller 3 trinn-arealer inkl. grupperom
Spesialrom: formingsavdeling, kjøkken og musikkrom
Fellesrom/ amfi/ allrom 
Helhetlig tenkning ved skoleutbygging- grendehus- samlingspunkt- sambruk
Allrom som ivaretar grendehusfunksjonen og med kapasitet til å samle alle elevene.
Forsamlingslokale for grendehuset.
Lagerarealer for lag og foreninger
Helhet ute mellom Jorekstad og skolen
 
Fremdrift.
Sak i formannskap 20.06-17
Sak i kommunestyre 22.06-17
Byggestart 21.08-17
Ferdigstillelse bygg 01.08-18
 
Lillehammer, August 2017
Svein Erik Stutlien
Prosjektleder Eiendom

Gartnerhagen 6 (Tidligere Fåberggata 152)

I Kommunestyret den 26.03.15 ble det vedtatt at Fåberggata 152 skal bygges ut med 47 omsorgsboliger samt en utvidelse av eksisterende servicesenter ved Gartnerhagen bo- og servicesenter.

Tronrud Mjøsbygg har montert Web kamera på byggeplassen slik at dere kan følge byggeprosessen for hvert 10. min: http://www.mhit.no/Mjosbygg/

Leilighetsbygget:
Leilighetsbygget har 47 stk. omsorgsboliger over 3 etasjer. Alle med samme utforming og areal, ca. 57 m² BRA. Leilighetene har stor fleksibilitet med tanke på ulike brukergrupper. Leilighetene er tilrettelagt for rullestolbrukere (snusirkel 1,6 m) og utformet iht. Husbankens anbefalinger samt Arbeidstilsynets - og Byggeforskriftenes krav. 

Kjeller for boder, lager, felles garderobeanlegg for personalet og tekniske rom samt parkeringskjeller med innkjøring fra syd. 

Sentral hovedinngang med trapp og heis er plassert mot vest, rett overfor inngang til Skurva bofellesskap. Fra Fåberggata i øst etableres gangforbindelse med bi- inngang inn til bygningens hovedinngangsområde.  

Leilighetene er på hvert plan delt i to grupper som igjen kan deles opp etter behov. Hver etasje er utformet med sammenhengende etasjeplan og sentral, midtplassert adkomst. Det gir en stor grad av fleksibilitet i forhold til organisering og drift. 
På hvert plan er det felles oppholdsrom/spiserom for beboerne i tilknytning til utearealer eller terrasse.

For personale er det på hvert plan vaktrom, møterom/kontor, medisinrom, rentlager, avfallsrom og skyllerom. Fra bakkeplan er det enkel tilgang til utearealene. Fra de øvrige etasjene kan man gå ut på felles terrasser. Terrassene/uteplassene mot Fåberggata og mot sør og nord glasses inn for å skjermes mot støv og støy.

Leilighetsbygget skal oppføres som passivhus. For å oppnå dette må varmetapet senkes til et minimum gjennom særdeles godt isolert og vindtett bygningskropp, godt isolerte vinduer og bruk av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning.

Leilighetsbygget oppføres som et “trehus” hvor bærekonstruksjonen i vegger og dekker over bakken er i massivtre. Utvendig kles huset med brannimpregnert panel i gran uten pigment.

Leilighetsbygget skal ha ekstensive grønne tak beplantet med Sedum, hensikten med dette er:
•    Vegetasjonsdekke forbruker og forsinker nedbøren(redusere regnflom).
•    Den kjølende effekten av fordamping kan gi redusert kjølebehov sommerstid, samtidig som isolasjonsegenskapene kan redusere oppvarmingsbehovet vinterstid.
•    Vegetasjon på grønne tak filtrerer bort/samler opp forurensing fra lufta.

 

Tilbygg eksisterende servicesenter og bruforbindelse
Det oppføres et tilbygg mot vest til eksisterende servicesenter ved Gartnerhagen bo- og servicesenter. Tilbygget vil da ligge helt opp mot eksisterende gangforbindelse mellom byggene. 
Vi vil opprettholde ett hageområde utenfor bokollektivet som vil fremstå som et atrium.
Tilbygget oppføres på ett plan med tilnærmet flatt tak. 
Yttervegg mot eksisterende kafeteria rives og tilbygget skal kunne deles i to med foldevegg slik at deler av rommet kan brukes som aktivitetsrom.
Dagens aktivitetsrom skal bygges om til rom for fotpleie og frisør samt et grupperom.
Det utføres også noen ombygginger i eksisterende kjøkken for servicesenteret. Kjøl/frys bygges om til kjølerom, tørrvarelager bygges om til fryserom, kontor mot sør bygges om til nytt tørrvarelager, bøttekott og lager for dekketøy.
To mindre tak over inngang søppel og varemottak rives og nytt sammenhengende tak langs fasaden oppføres (lik utførelse som før). 

Adkomsten til servicesenteret fra Fåberggata 152 (leilighetsbygget) skal skje via ei ny bru over til svalgang plan 3 i Gartnerhagen bss. Brua/adkomsten skal ikke klimatiseres men være skjermet for vær og vind. 
Brua oppføres som en fagverkskonstruksjon i limtre, fasade av glass/aluminium med faste felter. Fasade monteres med luftåpningene mot konstruksjon for gjennomstrømming av luft.

Totalentreprenør: Tronrud Mjøsbygg AS

Fremdrift:
•    Byggestart mai 2016
•    Ferdigstillelse ombygging servicesenter Gartnerhagen bss. ca. 15.12.2016
•    Ferdigstillelse frisør og fotpleie 15.03.2017
•    Ferdigstillelse leilighetsbygg 15.03.2018

Total byggekostnad 172,6 mill. eks mva.

Tronrud Mjøsbygg har montert Web kamera på byggeplassen slik at dere kan følge byggeprosessen for hvert 10. min: http://www.mhit.no/Mjosbygg/

 

Lillehammer, oktober 2016

Prosjektleder Eiendom
Tore Bakke

Cathinka Guldbergsveg 12

Kostnader knyttet til bygging av omsorgsbolig i Cathinka Guldbergs veg 12 er innarbeidet i økonomi- og handlingsplan for 2017-2020 og i budsjett 2017. Lillehammer kommune, Eiendom, har med bakgrunn i dette igangsatt arbeider med skisseprosjekt.

Omsorgsboligen er et boligfelleskap for personer med nedsatt funksjonsevne hvor det planlegges åtte boenheter med tilhørende personalbase. Bygget skal oppføres som et «trehus» hvor det vektlegges å bruke mest mulig tre som byggemateriale. Omsorgsboligen skal tilrettelegges for rullestolbrukere og utformes iht. husbankens anbefalinger samt arbeidstilsynets - og byggeforskriftenes krav.

Det er besluttet å bruke totalentreprise som entrepriseform ved kontrahering av entreprenør. Byggestart: vår 2018.

Lillehammer, mai 2017

Prosjektleder Eiendom - David Zetterman

Skogenhallen

Lillehammer kommune er i dialog med Oppland Idrettskrets med tanke på å overta Skogenhallen og se på muligheter for oppgradering av denne inkludert garderobeanlegget og kiosken. 
Vinteren 2017 ble det gjennomført tilstandsvurdering på bygningen og det tekniske anlegget og det viser seg å være et behov for en god del oppgradering og fornyelse.

 

Juli 2017

Prosjektleder Ingar Afseth

Kommunestyresalen

Det er avsatt midler til modernisering og oppgradering av kommunestyresalen.
Slik salen fremstår er den uhensiktsmessig til dagens aktivitet og det er behov for forbedring av blant annet ventilasjon, lysforhold og akustikk. I tillegg vil overflater fornyes. 
Det tas sikte på å få utført oppgraderingen i løpet av 2018.

Juli 2017

Prosjektleder Ingar Afseth

Gausdalsgate 134

Det oppføres et tilbygg inntil dagens bygg. 
Utvidelsen medfører et betydelig større og bedre areal for de ansatte samt at det i andre etasje kommer to nye leiligheter.
Prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2018.

Hammartun skole

Med bakgrunn i et vedtak fra Arbeidstilsynet igangsettes det bygging på Hammartun skole med å utvide og forbedre arealene for de ansatte.
Dette medfører et påbygg på dagens gymsal og ombygging inne i eksisterende areal. Utvidelsen utgjør 300 kvm mens ombyggingen berører 570 kvm.
Prosjektet igangsettes våren 2018 og ferdigstilles 21.02.2019.

I tillegg på Hammartun skole vil det i løpet av sommeren 2018 pågå et prosjekt med å utbedre flere av vinduene på bygg B. 
Dagens vinduer istandsettes og det monteres nye innvendige varevinduer og solavskjerming.

Skjema

Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 19. mars 2018