Vurdering av søknaden

Lillehammer kommune har som målsetting å bidra til å sikre byens grønne arealer for økt trivsel og helse og sikre det biologiske mangfoldet i nærområdene våre. Trær og busker er viktige elementer i den sammenhengen. Gjeldende lovverk som ligger til grunn er i første rekke Naboloven og Naturmangfoldsloven.

Andre momenter som vurderes i hver enkelt sak vil være:

  • Mulige konflikter mellom naboer og brukere av området
  • Estetiske vurderinger og treets/vegetasjonens betydning og verdi i området
  • Treets alder, art, tilstand, livsløp
  • Klimatiske vurderinger - hvordan fjerning av vegetasjon påvirker vind/skygge, jorderosjon 
  • Hensynet til det biologiske mangfoldet
  • Planbestemmelser for området
  • Ulemper, eksempelvis sol/skygge jfr avstand til trær/topografi/orientering/høyde/tetthet
  • Om det er stor enighet eller uenighet i nabolaget
  • Sikkerhet og nærhet til vei og trafikk

Fjerning av trær for å oppnå utsikt imøtekommes normalt ikke.

Å fjerne trær på kommunens eiendom uten tillatelse er ulovlig, og Lillehammer kommune vil vurdere anmeldelse hvis så skjer.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke utfører kapping av trær for å begrense høydevekst. Kapping er ingen fagmessig beskjæringsmetode, det påvirker treets helse og stabilitet negativt.

Lillehammer kommune har begrenset kapasitet og ressurser til denne type arbeid. Saker som har betydning for sikkerheten til person eller eiendom vil bli prioritert. Nødvendige strakstiltak for å unngå skade på person eller eiendom tas uavhengig av denne ordningen.

Nabovarsel:

Før søknaden sendes inn må du varsle alle naboer til området søknaden gjelder. For å unngå konflikter ønsker vi at alle berørte naboer er enige før søknaden sendes inn.

Søknadsfristen er 15. september.

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan risikere å ikke bli behandlet før neste år. Svar blir gitt innen 1.desember. Aktuelle tiltak settes i verk i løpet av høsten/vinteren. Fellings og beskjæringssesongen avsluttes 1.april. Hogst av busker og trær kan forstyrre hekkende fugler og annet vilt, derfor utføres slikt arbeid utenfor hekketiden.

Lenke til søknadsskjemaer:

Felling av trær og/eller rydding av kratt på kommunal grunn

 

Nyttige lenker:

Treets venner

Norsk Trepleieforum