Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Spesialundervisning gis til voksne i grunnskolen dersom de trenger egen opplæring i det som kalles grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter kan være:

  • Ferdigheter i daglige gjøremål
  • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • Grunnleggende lesing og skriving
  • Motorisk trening, og annet.

De som får spesialundervisning har også krav på en individuell opplæringsplan (IOP) og en årlig rapport om opplæringen og utviklingen til eleven.

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Spesialundervisning er ikke noe man søker om, men eleven selv eller vergen kan kreve at voksenopplæringen gjør undersøkelser for å finne ut av behovet for speialundervisning.

Kommunen vil engasjere PP-tjenesten til å gjøre en sakkyndig vurdering. På bakgrunn av den sakkyndige vurderingen vil kommunen fatte et enkeltvedtak og eventuelt tilby spesialundervisning.

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer
postmottak@lillehammer.kommune.no

 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:61 10 77 00
Epost:servicetorget@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-22 12:13
Gyldig fra2011-05-05
Gyldig til2018-12-31