Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Allemannsretten
Avlastningsopphold ved helsehuset
Avløserordningene i jordbruket
Avløp - offentlige avløpsanlegg

B
Bygdeutviklingsmidler
Brukerstyrt personlig assistanse
Brukermedvirkning i skolen
Brannvern og tilsyn
Boplikt ved kjøp av eiendom
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Barselgrupper
Barnehageplass

D
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Den kulturelle skolesekken

E
Ergoterapi
Elevenes psykososiale skolemiljø
Eldreomsorg - verdighetsgarantien

F
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fyrverkeri- Handel og oppbevaring
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fosterhjem / Å være fosterhjem
Fellingstillatelse
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fysioterapi

G
Grunnskoleopplæring for voksne
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Hjemmesykepleie
Husbankens bostøtte
Hjemmeundervisning

I
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester

J
Jegerprøven

K
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kvalifiseringsprogram - NAV
Korttidsopphold i institusjon
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunal bolig for vanskeligstilte
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Karakterer - klageadgang

L
Leksehjelp i grunnskolen
Leirskoleopphold
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Langtidsplass i institusjon
Landbruksvei - bygging
Landbrukseiendom - deling

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak
Miljøinformasjon
Miljøfyrtårn - sertifisering
Midlertidig botilbud
Matombringing

N
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O
Opptenning av ild utendørs
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Omsorgsstønad
Omsorgsbolig
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

P
Praktisk bistand opplæring
Psykiske helsetjenester
Praktisk bistand hushold (hjemmehjelp)
PP-tjenesten
Permisjon fra grunnskoleopplæring

R
Rådgiving i skolen
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Renovasjon
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

S
Skjenkebevilling
Serveringsbevilling
Salgsbevilling for alkohol
Skolefritidsordning (SFO)
Skogfond
Skolemiljøet
Støttekontakt/fritidskontakt/treningskontakt
Startlån i Husbanken
Skolemiljøet
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Spillemidler til idrettsanlegg
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Skoletilhørighet
Skolestart
Skoleskyss

T
Trygghetsalarm
Tidligpensjon for jordbrukere
Tekniske hjelpemidler - utlån

U
Ulykkesforsikring for elever

V
Vannforsyning - drikkevann
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning

Ø
Økonomisk rådgivning
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk sosialhjelp