Annen gangs offentlig ettersyn/ høring

Plan- og miljøutvalget behandlet 19.03.2024 i sak 10/24: Områdereguleringsplan for Nordseter - 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Følgende vedtak ble fattet: 

  1. Forslag til områdereguleringsplan Nordseter med plankart datert 01.03.24, planbestemmelser datert 01.03.24 og planbeskrivelse, revidert 01.03.2024, legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
  2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.
  3. Administrasjonen gis fullmakt til å endre plandokumentene i tråd med plan- og miljøutvalgets vedtak, samt foreta feilrettinger, mindre justeringer og nødvendige tekniske opprettinger i plankartet samt utdypning av planbeskrivelsen og konsekvensutredningen før utsendelse.

Høringsfristen er den 01.06.2024.

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du dette skriftlig til Lillehammer kommune innen fristen, enten til postmottak@lillehammer.kommune.no, eller pr. post.

Tidligere saksgang:

Første gangs offentlig ettersyn/ høring

Planutvalget fattet i møte 20.04.23 i sak 23/2564-1 følgende vedtak:

1. Forslag til områdereguleringsplan Nordseter med plankart datert 31.03.23, planbestemmelser datert 31.03.23 og planbeskrivelse datert 31.03.23 legges ut til høring/offentlig ettersyn.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.
3. Forslag til oppheving av eldre reguleringsplaner innenfor planområdet legges ut til høring/offentlig ettersyn, jfr plan- og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder følgende planer:

Navn

Planid
1Fåberg Østfjell Hytteområde 660
2Tre hyttetomter - S. Askjellrud60-01
3Reguleringsplan for området Nordseter61
4Hytter og off. formål ved Nevra høyfjellshotell61-04
5Landetjernet61-05
6Setertun på Nordseter61-06
7Hyttefelt ved Trondsmyra61-08
8Nordseter ved skitrekkene61-10
9Reguleringsplan for Nordseter. Endring for Nordseter sentrum61-11
10Lillehammer Seter61-12
11Nordseter ved Fjellrast 66/7 og 66/78 (Mindre reguleringsendring)61-13
12Lillehammer sæter III61-15
13Detaljregulering for Lillehammer Fjellstue og hytter61-16
14Nevra61-19
15Lillehammer Seter II61-23
16Bårdsengsetra151-01
17Høgfjellia hytteområde166
18Endring av Høgfjellia hytteområde166-01
19Mindre Endring - Skistadtunet166-02
20Heståsen177
21Endring av reguleringsplan for Heståsen hyttegrend GNR- BNR 82-23177-01

4. Kausvegen legges inn i planforslaget som helårsveg.
5. Administrasjonen gis fullmakt til å endre plandokumentene i tråd med planutvalgets vedtak, samt foreta feilrettinger, mindre justeringer og nødvendige tekniske opprettinger i plankartet samt utdypning av planbeskrivelsen og konsekvensutredningen.

 

Planutvalget vedtok at det legges ut to alternative plankart med tilhørende bestemmelser til høring. Formålet med områdereguleringen er å sikre en helhetlig forvaltning og utvikling av Nordseter.
På grunn av utfordring med utsending, vil høringsbrev sendes til den enkelte mottaker fortløpende.

Frist for innspill 12.07.23.

Et eksemplar er tilgjengelig til gjennomlesning i kommunens servicetorg.
Har du merknader til planforslaget sendes disse til Lillehammer kommune innen denne datoen til postmottak@lillehammer.kommune.no eller Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer.

Merk innspillet med 23/2564.

Dokumenter til offentlig ettersyn:

Innkomne merknader til første gangs offentlig ettersyn/ høring

Innspill fra:

Regionale myndigheter

Øvrige:

 

Revidert framdriftsplan og medvirkningsopplegg

Digital medvirkningsportal

Lillehammer kommune laget en medvirkningsportal hvor vi ønsket innspill/kunnskap til planarbeidet på Nordseter. I medvirkningsportalen kunne man sende inn dine innspill eller registreringer til oss. I portalen var det mulig for eksempel markere turstier, skiløyper, sykkelstier, forslag til utbygging, områder som brukes av vilt, trafikkforhold, seterløkker eller annet som er av betydning for dine interesser.

TRYKK HER FOR Å SE INNSPILLENE I MEDVIRKNINGSPORTALEN

Frist for innsending av innspill til medvirkningsportalen var den 01.09.2021.  

Planprogram

Fastsetting av planprogram

Politikerne i kommunestyret gjorde 25.03.21 vedtak om å fastsette planprogram for områderegulreing Nordseter. De gjorde samtidig vedtak på ambisjonsnivå for planen som sier noe om omfanget av ønsket utbygging. Her ble det bekreftet at seterpreg og natur fotsatt skal være en førende premiss, og at utbygging skal skje der konsekvensene for slike verdier er lave. Det ble vedtatt moderat nivå for næringsutvikling og middels nivå for hyttebygging. Mer om ambisjonsnivå kan lese i saksfremlegget under. 

Saksfremlegg

Fastsetting av planprogram 25.03.2021

Planprogram

Merknader/innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram

Tidligere prosess

Varsel om planoppstart og høring av planprogram

Planprogram for områderegulering Nordseter er sendt på høring. Planprogrammet kan du laste ned her.

Det varsles samtidig oppstart av planarbeidet. Kart over planens avgrensning kan du laste ned her

Høringsbrev er sendt til grunneiere, organisasjoner og reginoale myndigheter. Brevet kan du laste ned her.

Høringsfrist for varsel om planoppstart og for høring av planprogrammet var den 12. februar 2021.

Seminar (workshops)

Grunneierseminar 02.02.21

Grunneierseminar med inviterte grunneiere ble gjennomført digitalt den 02.02.21.
Det var flere innslag med presentasjoner før det ble arbeidet i grupper.
Det var stort engasjement, og vi takker for deltakelsen. 

Presentasjon fra møtet

Grunneiersamarbeid og destinasjonsutvikling, v. Kjell Ove Solbakken

Bærekraftig reisemål, v. Kristin Prøven

Kommuneplanens arealdel, v. Marianne Bismo

Oppstartseminar 25.09.20

Den 25.09.20 ble det holdt et oppstartseminar med inviterte deltakere.