Vedtak

Kommunestyret fattet i møte den 27.10.2022 følgende vedtak:

1. Forslag til reguleringsplan for Kvartal 10 B, gamle brannstasjonstomta, med plankart datert 25.08.22, planbestemmelser datert 26.08.22 og planbeskrivelse datert 21.02.22 vedtas.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.

Reguleringsplanen og dokumenter til saken finner du her, under sak  72/2022 https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-27-10-2022.6028860-395684.html?moteid=50975.5ac46812e2

Planforslaget legger til rette for boliger og forretning, med tilknyttet infrastruktur og fellesarealer.
Bebyggelsen varierer i høyde på 2 til 5 etasjer. For tilpassing til omkringliggende bebyggelse er bygningsmassen oppdelt i flere volumer med skråtak mot gate og en gesimshøyde tilpasset eksisterende bebyggelses. Sokkeletasjen er tiltenkt dagligvarebutikk og kundeparkering. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage sendes til Lillehammer kommune. Klagen vil bli lagt fram for planutvalget. Hvis planutvalget ikke finner grunn til å etterkomme klagen, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Frist for å klage på vedtaket er den 20.12.22

Klagen må angi vedtaket det klages over, og hvilken endring som ønskes. Klagen bør begrunnes. Klageren kan be om at vedtaket som er gjort ikke tillates iverksatt før klagesaken er avgjort.

Vedtatt plan erstatter helt følgende reguleringsplan:
Reguleringsplan for Lillehammer sentrum, vedtatt 24.03.2010

Godkjent plan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som er nevnt i plan- og bygningsloven kapittel 20 og § 30-4 innenfor planens område. Grunnen innen planområdet kan ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre gjennomføringen av planen.

Tidligere saksgang:

Høring/offentlig ettersyn

Planutvalget fattet i møte  07.04.2022 følgende vedtak:

1. Forslag til reguleringsplan for Kvartal 10 B med plankart datert 01.03.2022, planbestemmelser revidert 28.03.2022 med Byplansjefens alternativer og planbeskrivelse datert 21.02.2022 legges ut til høring/offentlig ettersyn.
2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.
3. Planutvalget ber om at det vurderes flere små leiligheter enn det som skisseres i planbeskrivelsen, både for å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for flere og for variasjon i bomiljøet. Planutvalget oppfordrer til aktiv bruk av takflatene, for eksempel til felles uteoppholdsarealer, blågrønne tak eller energiproduksjon. Planutvalget oppfordrer også til at sirkulærøkonomi preger både rivnings- og byggeprosessen. De elementer fra eksisterende bygningsmasse som kan gjenbrukes, bør gjenbrukes, enten i dette prosjektet eller gjøres tilgjengelig for andre prosjekter.

 

Planforslaget legger til rette for boliger og forretning, med tilknyttet infrastruktur og fellesarealer.
Planforslaget legges til høring med to alternativer til bebyggelseshøyder.

Høringsfrist er den 08.06.2022

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til Lillehammer kommune på en av følgende måter:

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Henrik Natvig, e-post:

Henrik.natvig@lillehammer.kommune.no

Dokumenter til offentlig ettersyn: