Kommunedelplan kultur skal stake ut kursen for utviklingen av kulturbyen Lillehammer, og vil sånn sett bli kommunens viktigste styringsdokument for kulturlivet. I tillegg blir planen et sentralt verktøy for å sikre ønsket by- og samfunnsutvikling i Lillehammer i årene som kommer.

Planen kommer derfor til å berøre temaer som aktivitet, arenaer, identitet og stedsutvikling, mangfold og inkludering, attraktivitet og bokvalitet, kulturnæring og reiseliv, samt profesjonelt og frivillig kulturliv – kanskje også noe som ikke er nevnt her?

Det vedtatte planprogrammet vårt sier også noe om hvordan vi har tenkt å jobbe med medvirkning framover. Her vil det bli viktig å sørge for at et bredt utvalg stemmer blir hørt i forbindelse med planarbeidet.

Les planprogrammet i sin helhet.