Flomvarsel

Nyheter og kunngjøringer – Flomvarsel ikon

Kommuneplanens arealdel 2011-2024

Kommunestyret fattet i møte den 15.12.11 og 12.01.12 vedtak om å godkjenne kommuneplanens arealdel 2011-2024 med unntak av de forhold det var innsigelse til fra statlige og regionale myndigheter. Planen er endret på grunnlag av meklingsresultatet.

Kommunestyret fattet i møte den 21.06.12 nytt vedtak om å godkjenne kommuneplanens arealdel 2011-2024 med reviderte plandokumenter. Varehandelsarealet for Rosenlund bydelssenter er godkjent uten rettsvirkning.

2011-12-08
Herb_ros1

Beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunene har en sentral rolle og ansvar i alt samfunnsikkerhetsarbeid i Norge. Lov om kommunal beredskapplikt (Sivilbeskyttelsesloven) pålegger derfor kommunen å utarbeide og ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan. Lillehammer kommune har det. Samfunnssikkerhet - og kriseberedskap handler om samfunnets evne til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov ved uønskede hendelser. Kommunen har en nøkkelrolle i dette arbeidet; som planmyndighet, tjenesteprodusent og pådriver innenfor samfunnsutviklingen på lokalt nivå. Dette styres bla. gjennom ulike lover; Lov om kommunal beredskapsplikt, Plan- og bygningsloven, Lov om helsemessig og sosial beredskap og Lov om vern mot smittsomme sykdommer m.fl.


2011-06-07
Del |