Krisehåndtering

Nyheter og kunngjøringer – Krisehåndtering ikon

Foto: Anders Breili

Klimatilpasning

Klimaendringene er i gang, og mer ekstremvær følger. Også på Østlandet og i Lillehammer vil været bli varmere, våtere og villere. Det har også Lillehammer fått erfare. Flommen sommeren 2014 var en viktig påminnelse om hvor store ødeleggelser kraftige regnskyll kan medføre.
2016-02-10
rosmøte

Risiko, sårbarhet og store arrangement

Lillehammer kommune har, sammen med Trondheim kommune; Midtbyen Management i Trondheim og OneVoice; leverandøren av krisehåndteringsverktøyet CIM, deltatt i et prosjekt om arrangementsstyring. Prosjektets mål har vært å utvikle verktøyet CIM-Event, for bedre arrangementsplanlegging, spesielt hva gjelder risiko og beredskapsplanlegging.
2011-09-30
Herb_ros1

Beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunene har en sentral rolle og ansvar i alt samfunnsikkerhetsarbeid i Norge. Lov om kommunal beredskapplikt (Sivilbeskyttelsesloven) pålegger derfor kommunen å utarbeide og ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan. Lillehammer kommune har det.
Samfunnssikkerhet - og kriseberedskap handler om samfunnets evne til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov ved uønskede hendelser. Kommunen har en nøkkelrolle i dette arbeidet; som planmyndighet, tjenesteprodusent og pådriver innenfor samfunnsutviklingen på lokalt nivå. Dette styres bla. gjennom ulike lover; Lov om kommunal beredskapsplikt, Plan- og bygningsloven, Lov om helsemessig og sosial beredskap og Lov om vern mot smittsomme sykdommer m.fl.


2011-06-07
Akutt forurensing

Akutt forurensning

Akutt forurensning skal meldes til Brannvesenet og kommunen.
2011-04-02