Ordinær foreldrebetaling

Foreldrebetaling i barnehager reguleres av lov om barnehager med forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Med hjemmel i forskriftens § 1 fastsetter Stortinget en maksimalgrense for en ordinær heldags barnehageplass, dvs. plass 5 dager pr. uke. Maksimalgrensen for foreldrebetalingen fastsettes som et maksimalt månedsbeløp og årsbeløp, der årsbeløpet skal settes i forhold til betaling 11 måneder i året.

Forskriften sier videre at foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud.

Det er barnehageeier som fastsetter foreldrebetalingen for de ulike oppholdsalternativene.

Informasjon om foreldrebetaling i de private barnehagene finner du på hjemmesiden til barnehagen, eventuelt ved å kontakte barnehageleder.

Informasjon om foreldrebetalingen i kommunale barnehager  finner du under fanen «Priser».

 

Søskenmoderasjon

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager får familier som har mer enn ett barn i barnehage reduksjon i foreldrebetalingen. I Lillehammer gis det 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2. I kommunestyret 10.12.20 ble det vedtatt at barn nr. 3 eller flere gis gratis barnehageplass. Det må betales kostpenger.  Endringen gjelder fra 1.januar 2021. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Det gis også samme reduksjon dersom søsken går i forskjellige barnehager i Lillehammer.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager har regler om to moderasjonsordninger for familier/husholdninger med lav inntekt. Disse ordningene er søknadsbasert.

1. Redusert foreldrebetaling

2. Gratis kjernetid for 2-3-4-og 5-åringer

Familier/husholdninger med lav inntekt, under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget, kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Det er forskrift om foreldrebetaling § 3, 7. ledd som regulerer denne ordningen. Med inntekt menes hele husholdningens samlede skattbare årsinntekt.

Fra 01.01.21  er det fastsatt en inntektsgrense på kr. 592.167,- pr. husholdning for å få redusert foreldrebetaling og kr. 566.100,- for å få gratis kjernetid.


For å søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, må du benytte kommunens søknadsskjema og legge ved nødvendig dokumentasjon. Det er felles søknadsskjema for begge ordningene. Skjemaet finnes under «Søknadsskjema redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid».

 

For å ha rett til gratis kjernetid for 2-3-4-og 5-åringer (20 timer pr. uke) må du sende inn søknadsskjema sammen med dokumentasjon på husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

Om søknaden
Søknaden leveres enten på Servicetorget eller på Familiens Hus. Den kan også sendes til Lillehammer kommune v/ Barnehageforvaltningen, Postboks 986, 2626 Lillehammer .

Dokumentasjon på inntekt kan leveres i lukket konvolutt sammen med søknaden.
For å søke må du ha samme folkeregistrerte adresse som barnet ditt.
Ved flytting til annen kommune opphører vedtaket fra 1. i måneden etter flyttingen.

Dersom du har barnehageplass i Lillehammer og er bosatt i en annen kommune, må søknaden sendes bostedskommunen.
Dersom barnet bytter barnehage i løpet av vedtaksperioden, gjelder vedtaket i den første barnehagen ut oppsigelsestiden. Vedtaket gjelder i ny barnehage fra måneden etter oppsigelsestiden er ute, forutsatt at den nye barnehagen ligger i Lillehammer kommune.


Søknadsfristen for hvert hele barnehageår er satt til 1. juni. Det kan søkes gjennom hele året, men vedtak får virkning fra den 1. i påfølgende måned etter at søknad er mottatt.
Det fattes vedtak for ett barnehageår av gangen. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon på inntekt.

Dersom det mangler dokumentasjon til å kunne fatte vedtak om redusert betaling, gis søknaden virkning først fra det tidspunkt dokumentasjonen er tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak.
Ved vesentlige endringer i familiens/husholdningens inntekt kan det søkes utenom ovennevnte frister.


Dokumentasjon
Som dokumentasjon skal siste års skattemelding legges ved søknaden.
Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig kapital- og personinntekter, plikter søker å opplyse om det i søknaden.
Dersom det ikke kan legges frem skattemelding, skal søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
For mer detaljert informasjon om hva som regnes som inntekt, husholdning, annen dokumentasjon og muligheter for ny vurdering ved vesentlig og varig endring i inntekt vises det til forklaring til søknadsskjemaet, side 3 og 4 på skjemaet.


Klage
Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage etter søknad om redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og avslag på gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med lav inntekt kan påklages til kommunens klagenemnd i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter mottatt vedtak.     
 

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 2021-2022
Søknadsskjemaet kan benyttes for søknader gjennom barnehageåret.

 

 

Kostpenger

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager kan betaling for kost komme i tillegg til den ordinære foreldrebetalingen. Kostpengene skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene og fastsettes av barnehageeier.

Kostpenger i kommunale barnehager finner du under priser.
Kostpenger i de private barnehagene finner du på hjemmesiden til barnehagen.

Priser i kommunale barnehager

Priser i kommunale barnehager fra 01.01.2021   
    
Maxpris  100% plass   kr. 3.230,-   
Kostpris 100% plass    kr.   564,-      

  Opphold Kost Total
100 % 3.230,- 564,- 3.794,-
80 % 2.907,- 451,- 3.358,-
70 % 2.584,- 395,- 2.979,-
60 % 2.261,- 338,- 2.599,-
50 % 1.928,- 282,- 2.220,-
40 % 1.615,- 226,- 1.841,-
30 % 1.292,- 169,- 1.461,-
20 % 969,- 113,- 1.082,-

Det gis 30% søskenmoderasjon til barn nummer to    
Det gis 100% søskenmoderasjon til barn nummer tre og fire    
        
Dagpris ved kjøp av enkeltdag kr 236,- 


Kostpris er økt med 2,7 % kommunal deflator

 

Kontaktinformasjon

Har du barn i en kommunal barnehage og har spørsmål vedr din faktura, ta kontakt med Hege Bjerke tlf 903 62647

Har du barn i en privat barnehage og har spørsmål vedr faktura, må du kontakte leder i din barnehage.

Har du spørsmål vedr søknad om redusert foreldrebetaling eller trenger hjelp for å søke om reduksjon eller hente ut dokumentasjon på inntekt, kontakt Tone Melvær tlf. 61 05 05 00.