Bygge uten å søke

Fra og med 1. juli gjelder nye byggesaksregler som innebærer at du i noen tilfeller kan bygge uten å sende søknad til kommunen først. Kommunen skal ved hjelp av et skjema utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet underrettes om tiltak/ byggearbeider, senest når det er ferdig, og før det tas i bruk. Du har også ansvar for å forsikre deg om at det du skal gjøre ikke kommer i strid med f.eks. plan- og bygningsloven, reguleringsplan, veglov, kulturminnelov, lov om naturmangfold m.m. I Lillehammer er en rekke bygg og områder underlagt vern, og arbeid som er feil utført kan føre til bøter og pålegg om retting.

Kanskje du ønsker å bygge, endre eller rive frittstående garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m²? Eller bygge et tillbygg på maksimalt 15 m²?

Dette er vilkårene:

• Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, dvs. reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel. Med andre ord må tiltaket ikke være i strid med planformål, utnyttingsgrad, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg må tiltaket avklares med kommunen. Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ut av ved å kontakte kommunen.

• Bygging i uregulerte områder, landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR), er alltid søknadspliktige.

• Det du skal bygge må ikke plasseres over eller for nær ledninger i grunnen. Sjekk avstandskrav med kommunen. For vann- og avløpsledninger er dette normalt 4 meter.

• Dersom det du skal bygge ikke er i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området, kan du søke dispensasjon etter plan- og bygningslovens §19-1. Dersom dispensasjon innvilges vil du i etterkant kunne utføre byggearbeidene uten å søke. En dispensasjon gis alltid i et skriftlig vedtak.

• Du må overholde veglovens bestemmelser om krav til avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte m.m. Dette er spesielt viktig i forhold til kommunale veier, fylkesveier og riksveier. Ta kontakt med kommunal veimyndighet for å få vite krav til avkjøring og avstand i forhold til kommunale veier i din kommune. Du må overholde jernbanelovens §10 – krav til byggeforbudssone langs jernbane.

• Du kan etter plan- og bygningslovens §1-8 ikke bygge nærmere sjø, vann og elver enn 100 meter fra strandlinjen med mindre kommuneplan eller reguleringsplan viser andre byggegrenser.

• Nødvendig tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter må foreligge. Du små selv sørge for å innhente disse. Hvilke myndigheter det kan være snakk om framgår av SAK10 §6-2; eksempelvis kulturminnemyndighet, landbruksmyndighet m.m. Vær oppmerksom på at du kan måtte kontakte både statlige, fylkeskommunale og kommunale fagmyndigheter innen disse ulike områdene.

For frittstående bygninger, som garasjer og lignende, gjelder også:
• Eiendommen den skal stå på må være bebygd fra før.
• Maks 50 m² bruksareal (BRA) / bebygd areal (BYA)
• Mønehøyde maks 4,0 m og gesimshøyde maks 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. Hvordan du beregner disse høydene er beskrevet i teknisk forskrift (TEK10) §6-2. 
• Maks en etasje, og ikke kjeller.
• Plassering minimum 1,0 m fra nabogrense og fra annen bygning på eiendommen.
• Kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse, dvs. ikke til kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Eksempler på hva bygningen kan brukes til er garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus og dukkestue.

For mindre tilbygg gjelder også:
• Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket
• Maks 15 m² bruksareal (BRA) / bebygd areal (BYA)
• Plassering minimum 4,0 m fra nabogrense

Ett tilbygg kan ikke føre til at det godkjente formålet for bygningen blir endret. Det betyr at en bygning som kun har tilleggsdel fra før bare kan utvides med tilleggsdel. En garasje kan derfor utvides med en bod, men ikke med et soverom. Tilbygget kan heller ikke inneholde en selvstendig boenhet eller medføre at det opprettes en ny boenhet uten søknad. Dersom ett eller flere av ovennevnte vilkår ikke er oppfylt gjelder ikke bestemmelsen om unntak fra søknadsplikten. Da er det du skal gjøre søknadspliktig og du kan ikke begynne å bygge før du har søkt og fått tillatelse av kommunen.

Nabovarsling:
For de arbeidene som er unntatt søknadsplikt er det ikke krav til nabovarsling etter plan- og bygningslovens regler. Det er likevel en god regel å kontakte naboene dine og informere de før du begynner å bygge.

Dine forpliktelser etter at arbeidet er uført:
Etter at du har bygd ferdig skal du, etter SAK10 §4-1, underrette kommunen om tiltakets størrelse og plassering. Dette for at kommunen skal kunne føre tiltaket inn i Matrikkelen (nasjonalt eiendomsregister) og oppdatere sine kart over området. Det er også i din egen interesse å gjøre dette. Registreringen sikrer deg dokumentasjon for at det du har gjort er lovlig etter dagens regler. Eventuelle senere regel- eller planendringer kan ellers føre til at dette trekkes i tvil.

Generelt:
• Det du skal bygge må tilfredsstille krav til byggeskikk etter plan- og bygningslovens §§29-1 og 29-2. For å si det veldig forenklet; det du skal bygge skal se bra ut både i seg selv og i forhold til omgivelsene.
• Du må bygge slik at du oppfyller bestemmelsene i TEK17.

 

Flere måleregler, og utdypende forklaring til disse, finner du i en veileder som heter H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den ligger fritt tilgjengelig på internett.

Her finner du ytterligere informasjon.
 

Eiendomsinformasjon

Skal du ha nabolister på grunn av nabovarsling, reguleringsbestemmelser og kart, ferdigattest, matrikkelbrev/målebrev eller annen eiendomsinformasjon fra Lillehammer kommune, skal dette bestilles på: 

https://infoland.ambita.com/

Hvis du lurer på hvem som er registrert som eier kan du finne opplysningene på kartverkets løsning: Se eiendom. Du finner opplysningene ved å se i grunnboken. 

Det er også mulig å spørre Kartverket på telefon 32 11 80 00 eller e-post på post@kartverket.no. 

Byggesøknad

Det har kommet nye byggesøknadssystemer. De nye søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper, og gjør det enklere å fylle ut en komplett byggesøknad. Ved å benytte de nye systemene vil søknadene bli kontrollert opp mot regelverket før de sendes til kommunen for å sikre at søknaden er komplett. Man finner de nye løsningene her. Det er ulike løsninger for profesjonelle søkere og privatpersoner. Bruk av de nye byggesøknadssystemene vil medføre komplette søknader og raskere behandling av søknaden. Mer informasjon om de nye systemene finner man her.

Veiledning byggesøknad

Plan- og bygningsloven er stadig under endring. Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider DiBK.no er til enhver tid oppdatert med tanke på nytt regelverk. På denne nettsiden finner man også veiledning til byggteknisk forskrift (TEK10/TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10).

Gebyrer for byggesaksbehandling

Her finner man en oversikt over gjeldende gebyrer for byggesaksbehandling i 2024. 

Forhåndskonferanse

Dersom man ønsker forhåndskonferanse må det sendes inn tilstrekkelig grunnlag slik at det planlagte tiltaket kan vurderes opp mot bestemmelsene. Dette kan være tegninger/skisser i tillegg til beskrivelser. Når dette er mottatt vil dere bli invitert til forhåndskonferanse. Tjenesteområde byggesak vil skrive referat fra forhåndskonferansen. 

Det er også mulig å avholde et møte dersom dette er ønskelig og det ikke foreligger tilstrekkelig tegningsgrunnlag for en forhåndskonferanse. Fra et slikt møte vil det ikke bli skrevet referat. 

Åpen brenning

Informasjon om åpen brenning finnes under temaet natur og miljø - forurensing

Skilt og reklame

Kommuneplanens arealdel 2020-2023 (2030) vedtatt 26.03.2020 har egne bestemmelser om skilt og reklame. Bestemmelser vedrørende hensyn, plassering og saksbehandling for skilt og reklame finner man i vedlegg 1 i kommuneplanens arealdel. 

Solcelle- eller solfangeranlegg

Solcelle- eller solfangeranlegg (heretter kalt solenergianlegg) er som hovedregel søknadspliktig, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 første ledd bokstav f, jf. pbl § 20-2. Enkelte solenergianlegg vil imidlertid på visse vilkår være unntatt søknadsplikt. 

Solenergianlegg vil alltid være søknadspliktig dersom:

  • Bygget har kulturminneverdi eller ligger innenfor et kulturmiljø. Dersom bygningen ligger innenfor kulturmiljø #1-33 eller er merket blå, gul eller rød på dette kartet, må du søke om tillatelse. 
  • Solenergianlegget er i strid med bestemmelser i kommuneplan, byplan eller reguleringsplan. 

Solenergianlegget kan være unntatt fra søknadsplikt dersom:

  • Unntaksbestemmelsen i SAK10 § 4-1 første ledd, bokstav e nr. 1 kommer til anvendelse. Anlegget må være en enkel installasjon og må oppføres innenfor en bruksenhet eller branncelle (skille mot brannspredning i en bygning eller mot en annen bygning). 
  • Det ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter. 
  • Tiltaket ikke endrer fasadens karakter vesentlig (tak regnes som en fasade). Har man et tak i en annen farge enn solenergianlegget anbefales det å ta kontakt med byggesaksavdelingen på forhånd. 

 

Fjernvarme

Eidsiva Bioenergi AS har konsesjon for utbygging av fjernvarme i deler av Lillehammer kommune. Konsesjonen gjelder i et avgrenset konsesjonsområde. Lillehammer kommune har vedtekter for tilknytning til fjernvarme innenfor konsesjonsområdet.