Alle våre valg og avgjørelser skal være med tanke på det beste for barna. Barehagen skal være et trygt sted der alle barn opplever å bli sett, hørt og verdsatt. Vi er opptatt av gode relasjoner mellom barn-barn og barn- voksen. Vi har en holdning om å ville hverandre vel og vise raushet og toleranse for hverandre.

I møte med andre mennesker er vi imøtekomne. Miljøet hos oss skal være preget av god omsorg, åpenhet, humor og glede. Barna skal oppleve mestring og medvirkning i barnehagehverdagen sin. Det skal være meningsfylt å være en del av et større fellesskap der alle er en viktig brikke. Vi er opptatt av  lekens egenverdi, og legger vekt på å skape gode lekemiljøer.

Vi er opptatt av språk og det å ha et godt språkmiljø i barnehagen.

Sosial kompetanse er vårt fokusområde dette barnehageåret. Lek- vennskap- språk - trygge voksne er viktige stikkord i dette arbeidet. 

Minibibliotek: Barnehagen samarbeider med Lillehammer biblioteket om et eget mini bibliotek i barnehagen. Målet er at barna skal bli glad i bøker. Dette er viktig for lese og skriveopplæring når barna begynner på skolen. 

Vi har godt samarbeid med Vingrom barneskole for å sikre trygg overgang når barna begynner på skolen.