I tillegg til erfaring fra kommunepolitkken, har Granberg Johnsen årelang erfaring fra både fylkesting og fra Stortinget. Johnsen var innvalgt på Stortinget fra Oppland i perioden 2005-2009. Han er utdannet samfunnsviter fra Høgskolen i Lillehammer, og kommer fra jobben som utviklingsstrateg i Øyer kommune. Johnsen er bosatt i Lillehammer med kone og to barn.

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte, den øverste ansvarlige for kommunestyret og kommunens fremste offentlige representant. I Lillehammer er ordfører den eneste heltids folkevalgte.
Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet, og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglementer, og at det blir truffet gyldige vedtak.
Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer.
Ordførerens oppgaver og ansvar kan oppsummeres til å være:
- Leder av møtene i kommunestyret og formannskapet
- Kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere kommunen ved offisielle anledninger
- Kommunens rettslige representant (kommunelovens §9.3)
- Støttespiller og pådriver i prosesser og holdninger som gavner kommunens og innbyggernes interesser. 

Varaordfører

Ingunn Trosholmen (Ap) overtok varaordførervervet i Lillehammer etter valget i 2015.

Ingunn Trosholmen

Trosholmen kom fra jobben som daglig leder ved Nansen Fredssenter på Nansenskolen. Hun har lang internasjonal erfaring innen dialog og fredelig konflikthåndtering.T
rosholmen er utdannet samfunnsviter fra Høgskolen på Lillehammer, men har i tillegg lærerutdanning fra Høgskolen i Elverum. Trosholmen har tidligere vært varaordfører i Øyer kommune og har sittet i internasjonalt utvalg for Arbeiderpartiet sentralt.
Hun er bosatt på Lillehammer, har samboer og to voksne barn fra tidligere ekteskap. 

Etter Kommunelovens § 9 blir varaordfører valgt blant formannskapets medlemmer. I henhold til kommunelovens bestemmelser rykker varaordfører opp som ordfører.
I slike tilfeller vil varaordfører ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver. Ellers benyttes varaordføreren til representasjonsoppgaver ordføreren ikke har anledning til.