Lillehammer har revidert sin helhetlige ROS-analyse i 2018, med vedtak i kommunestyret i februar 2019. Analysen er utarbeidet i et felles arbeid med nabokommunene Øyer og Gausdal, og imed med innspill fra andre aktuelle instanser. Analyserte hendelser - 39 - er sortert i 5 scenarieområder; 

•Natur og klima
•Ulykker/brann
•Helse og miljø
•Infrastruktur
•Tilsiktede hendelser

ROS-analysen beskriver tiltak som kan forebygge at uønskede hendelser oppstår og hvordan konsekvenser kan reduseres hvis de allikevel skjer. Den skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det gjelder også utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven. Analysene revideres i takt med revisjon av kommunedelplaner og ellers hvis det skjer endringer som påvirker risiko- og sårbarhetsbildet.