Aktsomhetskartet er tilgjengelig som et pdf-dokument med kartutsnitt og tabelloversikt med omtale av de enkelte lokalitetene. Aktsomhetskartet er i tillegg tilgjengelig i kommunens karttjeneste, og et utvalg av lokaliteter er angitt som som hensynssoner i plankartet til kommuneplanens arealdel. Aktsomhetskartet supplerer Miljødirketoratets nasjonale grunnforurensningsdatabase (https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/). Grunnforurensningsdatabasen omfatter i hovedsak lokaliteter med dokumentert grunnforurensning, mens aktsomhetskartet også omfatter lokaliteter hvor det kun er mistanke om forurensning, basert på hva slags type virksomhet som har vært på stedet. Virksomheter som verksteder, avfallsfyllinger, skytebaner, gartnerier, eldre industri og bensinstasjoner er eksempler på virksomheter som tilsier at det kan forekomme forurenset grunn.

Oversikten over lokaliteter er fra 2016 og er ikke en uttømmende oversikt over lokaliteter med kjent, mulig og mistenkt forurenset grunn, og det må også gjøres en utsjekk i den nasjonale grunnforurensningsdatabasen. Etter forurensningsforskriften § 2-4 skal tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, og at et område ikke er registrert i aktsomhetskart fritar ikke tiltakshaver fra plikten til å gjøre en egen vurdering.

Aktsomhetskart for forurenset grunn er delt i tre kategorier:

  1. Lokaliteter med kjent grunnforurensning. Dette er lokaliteter som enten er dokumentert gjennom miljøundersøkelser og tiltaksplaner eller hvor det er kjent at eksisterende eller tidligere virksomhet har ført til forurenset grunn.
  2. Lokaliteter med mulig grunnforurensning. Dette er lokaliteter hvor eksisterende eller tidligere virksomhet gjør det sannsynlig at det kan forekomme grunnforurensning.
  3. Usikre lokaliteter. Dette er usikkert stedfestede lokaliteter eller lokaliteter hvor det ikke kan utelukkes at tidligere virksomhet kan ha ført til grunnforurensning.