Informasjon til barn og unge

Som barn skal du ha det godt hjemme, du skal kjenne deg trygg og merke at de voksne du bor sammen med er glad i deg. Barnevernet kan hjelpe barn og deres familier som har det vanskelig. Noen ganger kan mamma eller pappa ha det veldig vondt og vanskelig inni seg. Det kan også være at de krangler veldig mye, drikker mye alkohol eller bruker piller eller andre ting som gjør at de forandrer seg veldig. De kan ha problemer som gjør at de ikke klarer å passe godt nok på deg. Andre ganger kan det være at du blir mobbet, krangler med andre barn eller hjemme, eller at du ikke har det så bra som du skal.

Vi kan kontaktes ved at du:

 • Ringer 941 33 175 eller 61 10 77 00 og spør om å få snakke med noen i barnevernet
 • Skriver brev til Barneverntjenesten i Lillehammer, pb. 986, 2626 Lillehammer
 • Ber en voksen hjelpe deg, som for eksempel læreren eller treneren din, helsesykepleier eller en annen voksen som du stoler på 

Voksne kan også ta kontakt med oss for å be om hjelp, eller si i fra dersom de tenker at et barn trenger hjelp til å få det bedre.

Vi pleier å snakke først med mammaer og pappaer. Hvis du kommer til oss uten foreldre, vil vi avtale med deg hvordan og når vi snakker med dem. Vi vil snakke med deg om hvordan du har det og hvordan vi best kan hjelpe deg. Ofte snakker vi også med læreren din og andre som kan være med å fortelle hvordan de tror du har det.

Ofte ønsker også de voksne i familien hjelp for at dere skal få det bedre.

Eksempler på hjelp kan være:

 • En person som gir foreldrene dine råd om hva de kan gjøre så du får det bedre (familieveiledning).
 • En voksen som du kan gjøre hyggelig ting sammen med (støttekontakt)
 • En familie du kan være hos noen helger etter at dere har blitt kjent med hverandre (besøkshjem)

Men vi kan også sammen finne på noe annet som kan hjelpe.

Det er ikke alltid vi som kan hjelpe deg og familien din best. Da kan vi snakke med andre som kan hjelpe på en bedre måte.

Hvis du har det veldig vanskelig hjemme, kan det hende at det ikke blir bedre selv om vi hjelper til. Da må vi se om det vil være best for deg om du bor et annet sted enn hjemme. Det kan være hjemme hos en annen familie som passer på deg som om du var deres barn (fosterhjem). Noen ganger bor barn sammen med tre – fem andre barn i et hus. Her jobber det voksne som passer på barna (institusjon). Barna går på skole i nærheten av institusjonen og driver med vanlige fritidsaktiviteter.

Både barn som bor i fosterhjem og på institusjon pleier å få besøk av familien sin eller dra hjem på besøk.

Vi vil alltid høre på dine meninger, men noen ganger kan vi ikke gjøre akkurat som du ønsker.

Er du over 15 år har du lik rett som mamma og pappa til å klage på det vi bestemmer. Da kan du ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å skrive klagen. Hvis vi ikke forandrer mening, skal vi noen ganger sende den til et sted (Statsforvalteren) som sjekker om barnevernet gjør det de skal. Statsforvalteren må bestemme seg for om de er enige eller uenige med deg og/eller foreldrene dine.

Informasjon til foreldre

Alle kan ringe eller skrive brev til barneverntjenesten og fortelle at de er bekymret for et barn. En slik henvendelse kalles bekymringsmelding. Når vi får en bekymringsmelding, må det innen en uke bestemmes om familiens situasjon skal undersøkes. Vurderer vi at barneverntjenesten ikke kan hjelpe familien, vil bekymringsmeldingen bli henlagt og foreldre kan bli henvist til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.

Der bekymringsmeldingen tas inn, vil vi bruke tid på å bli kjent med barnet og familien for å finne riktig hjelp. Denne perioden kalles en undersøkelse, og kan ta inntil tre måneder. I disse månedene vil vi be om å få beskrivelser fra både barnet selv, familie og eksempelvis helsestasjon, barnehage, skole, fastlege og politi.

 I løpet av undersøkelsen kan barneverntjenesten vurdere at vi ikke har riktig hjelp å tilby familien. Det kan også være at foreldre, og barn over 15 år, ikke ønsker hjelpen barnevernet foreslår. Da kan barnevernssaken bli henlagt.

 De aller fleste familiene takker ja til vårt tilbud om hjelp. Dette kan være hjelp som:

 • Familieveiledning
 • Familiepartner. Se mer under eget punkt om dette.
 • Støttekontakt for barnet.
 • Besøkshjem, hvor barnet kan være noen helger
 • Samtaler med barnet alene eller i gruppe
 • Familieråd
 • Samarbeidsmøter med skole eller barnehage og eventuelt andre involverte instanser

Vi kan sammen bli enige om andre former for hjelp. Se avsnitt "Hvilken hjelp kan du få" for mer informasjon. Det lages en plan for den hjelpen som skal gis, og dere har rett til å få både planen og vedtak skriftlig. Både barn over 15 år og foreldre har mulighet for å avslutte samarbeidet når de ønsker.

 Familien har krav på en begrunnelse for vårt vedtak. Både foreldre og barn over 15 år har mulighet for å klage på vedtak til Statsforvalteren. Det kan være avslag på hjelp eller at familien mener de får feil hjelp.

Der barneverntjenesten vurderer at barnet lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon, kan Fylkesnemnda fatte vedtak mot foreldrenes vilje. Vedtaket kan være at barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon. Foreldre og barn over 15 år har da rett på å få dekket utgifter til advokat.

Om du vil ha hjelp for et barn du kjenner, ta kontakt med oss:

 • Ved å ringe til barneverntjenestens telefonnr.: 941 33 175
 • Ved å ringe servicetorget i kommunen på tlf. 61 10 77 00 og spør etter barnevernet
 • Send et brev til Barneverntjenesten, Pb. 986, 2626 Lillehammer
 • Se avsnitt "Kontakt oss" for mer informasjon

Hvilken hjelp kan du få?

Barneverntjenesten kan i samarbeid med barn og unge komme frem til tilpasset hjelp til den enkelte. Vanligvis ønsker vi å hjelpe foreldrene med å endre det som er utfordrende hjemme, eller i samspillet med barnet, med det vi kaller endringstiltak, som kan være veiledning til foreldrene. Noen ganger trenger barnet i tillegg støttetiltak, som besøkshjem, støttekontakt m.m.

Vanlige hjelpetiltak er:

 • Veiledning til foreldrene i ulik form, se nedenfor for flere detaljer.
 • Familiepartner. Se mer informasjon under eget punkt.
 • Besøkshjem til barnet en eller flere helger i måneden.
 • Støttekontakt/ fritidskontakt til barnet noen timer hver uke.
 • Samtaler med barn alene eller i gruppe
 • Bistand til kontakt med andre instanser som Nav, BUP, skole
 • Deltagelse i ansvarsgrupper/ samarbeidsmøter rundt det enkelte barn
 • Familieråd

Ulike typer veiledninger vi tilbyr i barneverntjenesten i Lillehammer: (se nettsidene nedenfor for mer informasjon om den enkelte)

 • Cos-P (circle of security): Foreldreveiledning over 8 ganger med trygghetssirkelen i fokus. Passer for alle med barn fra 0-12 år.
 • PMTO: Foreldreveiledning med fokus på å endre negativ atferd hos barn, fokus på gode beskjeder bl.a. For de med barn i alderen 3-12 år. Ukentlig veiledning i ca 6 mnd.
 • TIBIR /PMTO-rådgivning: Foreldreveiledning ca 5 ganger. Samme fokus som PMTO, men noe mindre omfattende
 • ICDP. Gruppeveiledning, kan også være individuell veiledning, over ca 10 ganger.
 • MST (med terapeut fra Bufetat). Multisystemisk terapi. Foreldreveiledning med fokus på å endre negativt atferdsmønster hos ungdom fra 13-18 år. Ukentlig veiledning i ca 5 måneder.
 • Tilpasset veiledning fra egen veileder
 • Råd og veiledning fra saksbehandler

Se linker for mer informasjon

Bufdir/barnevern

Bufdir/familieråd

Bufdir/Cos-P

Bufdir/PMTO

Bufdir/metoder

Jobbe for barnevernet

Vanligvis blir det lyst ut ledige stillinger på Lillehammer kommunes nettsider. Se her.

Alle som skal ha oppdrag for barneverntjenesten må levere godkjent politiattest. For oppdrag som innebærer overnatting, kreves også helseattest.

Ta kontakt med barneverntjenesten på tlf. 941 33 175 og spør etter teamleder tiltak for mer informasjon.

 

Besøkshjem:

Vi har jevnlig behov for familier som kan ta i mot et barn eller flere søsken en helg eller flere i måneden. Barnet deltar da på vanlige familieaktiviteter sammen med dere. For avlønning gjelder faste statlige satser på arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning. Akkurat nå har vi ledig flere stillinger som besøkshjem for enkeltbarn og søsken.
Hvis du ønsker du å være besøkshjem, så er det fint om du sender et utfylt egenpresentasjonsskjema på epost til teamleder for tiltaksteamet, Laila.myklebust@lillehammer.kommune.no. Egenpresentasjonsskjema finner du her

 

Støttekontakt/ miljøarbeider for barn/ungdom:

Mange barn/ungdommer har behov for noen som kan hjelpe dem ut på sosiale aktiviteter, kanskje trenger de noen som kan hjelpe dem å komme inn i en fast fritidsaktivitet, eller bare noen som de kan bake sammen med, eller noen som kan lytte til dem og være en god rollemodell. Aktivitetsbehov og omfang varierer, men ofte er det behov for mellom 3-6 t i uka.

Ønsker du å bli støttekontakt, søk ledig stilling her, eller ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 941 33 174 og spør etter teamleder tiltak.

 

Vertsfamilie med hybel:

Noen ungdommer rundt 18 år har behov for støtte til å bo utenfor hjemmet. Da ønsker vi en familie som har en ledig hybel i huset sitt. Barneverntjenesten betaler arbeidsgodtgjørelse til en av de voksne i familien, og utgifter til hybelleie blir dekket. Oppdraget kan bestå av å vekke ungdommen før skolen hver dag, hjelpe ungdommen med å lage gode rutiner for måltid, lekser, handling, disponere penger, samt å invitere han/henne på middag/kveldsmat et par ganger i uka. Det viktige for ungdommen er å bli sett hver dag av en voksen som bryr seg om hvordan det går. Om dere ønsker å være vertsfamilie, ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 941 33 175 og spør etter teamleder tiltak.

Per 19.07.23 har vi behov for hybel på Gjøvik med vertsfamilie til ei jente som skal gå på videregående skole i Gjøvik. Jenta er glad i dyr, er kreativ og har mange gode ressurser, men hun har behov for noen som kan være trygge og omsorgsfulle voksne i nærheten når hun nå skal bo for seg selv for første gang. Det er ønskelig at vertsfamilien bistår henne med å komme seg opp og til skolen hver morgen, inviterer henne hjem på middag 2-3 ganger i uka, bistår henne i å følge opp innkjøp og renhold på hybelen, og at hun har gode rammer rundt lekser og fritid. Vertsfamilien vil få veiledning fra barneverntjenesten etter behov. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vertsfamilien må vise godkjent politiattest. Lønn og husleie etter avtale. Dersom du er interessert i stillingen, vær vennlig å ta kontakt med Amalie Silli på telefon 48 18 34 00, eller Laila Myklebust på telefon 90 40 42 66. Intervjuer foretas fortløpende.

 

Fosterhjem:

Om du ønsker å være fosterhjem for noen du kjenner, så ring barneverntjenesten på telefon 941 33 175 og spør etter teamleder for omsorgsteamet.

Om du ønsker å være fosterhjem for et barn/ungdom, ta kontakt med Bufetat v/fosterhjemstjenesten på tlf. 46616610

Bufetat avholder jevnlig informasjonsmøter om fosterhjem. Finn informasjon om når neste informasjonsmøte skal være og generelt om fosterhjemstjenesten tilbud her:

Fosterhjemstjenesten

Les mer om fosterhjem her:

Om fosterhjem

 

Saksbehandler/ barnevernkonsulent/ veileder:

Stillinger som barnevernkonsulent/veileder blir lyst ut på lillehammer.kommune.no, når de er ledige. Se her.

Kontakt oss

Du kan sende bekymringsmeldinger via den nasjonale portalen for bekymringsmeldinger. Det ble i vår avdekket en nasjonal svikt i den digitale løsningen for dette systemet, Lillehammer kommune ble ikke rammet av denne feilen. Systemet skal være i orden nå. Du kan finne en link til den nasjonale portalen her.
Du vil etter å ha sendt en melding der motta en bekreftelse på at meldingen er mottatt. 

Du kan også sende meldingsskjemaet som du finner her (DOC) (PDF) per post til Barnevernstjenesten i Lillehammer, postboks 986, 2626 Lillehammer.
Les mer her om bekymringsmelding

Se også mer informasjon på nettstedet "Trygg oppvekst i Lillehammer" her.

Barneverntjenesten kan motta og sende post digitalt. Vårt organisasjonsnummer er: 973688278

Telefon:

Barneverntjenestens telefon 941 33 175.
Servicetorget i kommunen på telefon 61 10 77 00.
Dersom det er etter kommunens åpningstid og det haster å ta kontakt, kan du ringe vår døgnåpne barnevernvakt på tlf.: 404 04 015.

E-post:
Se e-postadresser til alle ansatte i barnevernet her.


Barnevernstjenestens organisering:

Tjenesteområdeleder for barnevernet:
Inger Jevne

Barnevernfaglig leder:
Annette Kvalheim

Ansvar for mottak av meldinger:
Linda Loe Nygård og Anita Braathen

Teamleder undersøkelsesteamet:
Kjersti Worum

Teamleder tiltaksteamet:
Laila Myklebust

Teamleder omsorgsteamet:
Heidi Boldermo

Teamleder veiledningsteamet:
Cathinka Bjørnsgaard

Teamleder bofellesskap for enslig mindreårige ungdommer:
Hans Kristian Enge

Bofellesskap for enslig mindreårige

Lilehammer kommune har tatt ansvar for å bosette et antall enslige mindreårige. Barneverntjenesten i Lillehammer har ansvar for å etablere et egnet botilbud til dem.

Barn over 15 år bosettes i hovedsak i bofellesskap hvor det bor 5-10 andre ungdommer, de fleste fra samme land.

Nå har vi 2 bofellesskap og tilsammen ca 32 barn som er tilknyttet dem. Når ungdommene har fyllt 18 år og har blitt klare for det, kan de flytte i egen hybel. Vanligvis får de oppfølging fra miljøarbeider på hybelen sin til de er helt selvstendige.

Dersom du ønsker å jobbe i bofellesskapene, se avsnitt "Jobbe for barnevernet", eller stilling ledig på kommunens nettside.

Familiepartner

Familiepartner er et prosjekt vi i Barneverntjenesten er stolte av å kunne være med på, i samarbeid med Sos-barnebyer.

Barneverntjenesten har ansatt 3 erfarne og dyktige medarbeidere som skal jobbe som familiepartnere. Prosjektet startet opp høsten 2021, og skal vare ut 2023.

Familiepartner er et tiltak som kan tilbys fra barneverntjenesten til familier med barn under 12 år.

Familiepartner skal hjelpe familiene med små og store utfordringer, både i hjemmet og i møte med samarbeidsparnere.

Målet er å hjelpe med det som familiene trenger hjelp til, slik at foreldrene får overskudd og kompetanse til å bli enda bedre til å ta vare på sine barn. Tiltaket skal settes i gang tidlig for å kunne gi den beste hjelpen til rett tid. 

Familiepartnerne skal jobbe tett sammen med familien, gå side om side med dem, være der for dem på deres premisser. Barna og de voksne i familien skal lyttes til og de skal få den hjelpen de trenger. Familiepartneren er med familien i ca. 9 måneder, så lenge familien ønsker og barnevernet ser det er nyttig.