Koordinerende enhet

Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7- 3
Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

 

Tildelingsenheten har funksjon som koordinerende enhet.
De har blant annet ansvar for:
vurdering og saksbehandling av saker vedrørende helhetlig habilitering/rehabilitering 
søknad om koordinator og individuell plan.
ha oversikt over koordinatorer og eksisterende individuelle planer (IP) i kommunen
kvalitetssikre arbeid med individuelle planer (IP)
medvirke til opplæring og veiledning av koordinatorene
bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
samarbeid med helseforetak

Kontaktinformasjon
Tone Flønes
systemkoorinator koordinerende enhet
Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon 61 05 08 11
Mobil  988 00 801

Les mer om individuell plan
Her finner du kommunens søknadsskjema til Individuell plan og koordinering

Helsedirektoratet har utarbeidet en brosjyre "Ditt liv, din plan", til deg som kan ha behov for langvarige og koordinerte tjenester https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1500/IS-2805%20Brosjyre_Koordinator_IndividuellPlan.pdf

Saksbehandling

Hvordan saksbehandles søknaden din?

For tildeling av helse -og sosialtjenester kreves saksbehandling.
Når du søker om bistand/hjelp får du en saksbehandler for den aktuelle søknaden .

Det gjøres en kartlegging av dine behov med vurdering etter gitte kriterier før vedtaket  fattes. Har du kommunale tjenester fra før vil også opplysninger fra andre tjenesteområder være viktig for saken, slik at den blir belyst best mulig. Innhenting av opplysninger fra andre skjer etter samtykke fra deg. Det er klagerett på vedtaket .

Søknadsskjema finner du her. (DOC) (PDF)
Søknadskjema  sendes pr. post, sensitiv informasjon skal ikke sendes over nettet. Trenger du hjelp til utfylling av søknaden hjelper Tildelingsenheten deg med det.

Søknaden sendes:
Lillehammer kommune
Tildelingssenheten for helse-og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer