Et viktig element i forprosjektet har vært å kartlegge potensiale for en energistasjon på Lillehammer og estimere potensiale for klimagassreduksjon ved tiltaket. En stor andel av klimagassutslippene i Lillehammer er knyttet til transport. Derfor er transportsektoren og tiltakene som settes inn her av stor betydning for å nå utslippsmål.
Prosjektet er en direkte oppfølging av kommunedelplan for miljø som har en målsetning om at 20 % av person- og varebiltrafikken skal være fornybar innen 2024. Det er da viktig å tilrettelegge for ønsket utvikling. Utover dette er hovedprinsippet at den forventede transportveksten skal tas av sykkel, kollektivt og gange. Kommunen ønsker med andre ord ikke å tilrettelegge for økt bilbruk, men gjøre den nødvendige bilbruken så miljøvennlig som mulig.

Lillehammer er ikke klar for en ren fossilfri energistasjon
Både Energiråd Innlandet (EI) og Transportøkonomisk institutt (TØI) har bidratt i arbeidet med forprosjektet for energistasjon. TØI har gjennomført en markedsundersøkelse for å finne ut om det er potensiale for å etablere en energistasjon i Lillehammer innen utgangen av 2018. Undersøkelsen konkluderer med at Lillehammer ikke er klart for en slik type stasjon helt enda. Foreløpig er den potensielle brukergruppen såpass liten at en ren fossilfri bensinstasjon ikke vil lønne seg med det første. En etablering av en energistasjon vil dermed gi begrenset klimagassreduksjon per dags dato.

Likevel er Lillehammer kommune optimistiske til at markedet vil kunne endre seg i takt med den teknologiske utviklingen av ulike biler som benytter fossilfritt drivstoff. På lengre sikt vil det kunne være marked for at en energistasjon på Lillehammer vil kunne dekke behovet for påfylling av fornybart drivstoff både lokalt og i forbindelse med lengre reiser for biler som passerer Lillehammer. Næringsaktører, langtransport, lastebiler og busser kan også bli en realistisk markedsgruppe på sikt. Vi ser for oss at det er mer realistisk å starte opp igjen arbeidet med en energistasjon i 2020, og har i forprosjektet lagt føringer til hvordan arbeidet skal jobbes med da, basert på de erfaringene vi nå har gjort oss.

Hovedrapport med vedlegg er tilgjengelig her: Hovedrapport: Energistasjon på Lillehammer

Vedlegg til hovedrapport:
Markedsundersøkelse
Vurdering av oppdraget
Tips ved oppstart av nytt prosjekt
Liste over potensielle aktører og samarbeidspartnere

Arealbehov for en energistasjon og viktige føringer

Visste du at Energistasjon er et klimasatsprosjekt?
Kommuner har en sentral rolle i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Lillehammer kommune har fått støtte til Energistasjon-prosjektet gjennom ordningen klimasats via Miljødirektoratet. Formålet er at midlene skal brukes på prosjekter som igangsetter klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Les mer om klimasats her.