Vedtatt av kommunestyret 28.05.20 i sak 38/20.

Sist endret av kommunestyret 28.09.23 i sak 67/23, jf. FOR-2023-09-28-1553.

Gjeldende fra og med kommunestyreperioden 2023-2027.

Hentet fra https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-05-28-1364

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

§ 1. Formål og definisjon

Forskriften omhandler arbeidsgodtgjøring, dekning av økonomiske tap og påførte utgifter for folkevalgte i Lillehammer kommune.

Med folkevalgt menes «valgt av folket» direkte ved valg, det vil si medlemmer av kommunestyret. Uttrykket folkevalgt omfatter også de som er valgt til medlem av kommunalt folkevalgt organ eller som representerer kommunen i eksternt organ etter å ha blitt valgt av kommunestyret eller formannskapet; indirekte «valgt av folket».

Kapittel 2: Godtgjøring og dekning av utgifter og økonomiske tap

§ 2. Definisjoner

Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid med å utføre tillitsvervet, jf. kommuneloven § 8-4. Folkevalgte har i tillegg rett til dekning av utgifter og økonomisk tap i forbindelse med vervet, jf. kommuneloven § 8-3. Det er kommunestyret som fastsetter reglene.

Folkevalgte har ikke noe tilsettingsforhold i kommunen. Godtgjøring er ikke å anse som lønn. Godtgjøring er kompensasjon for arbeidet som folkevalgt og innrapporteres som skattepliktig inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med innlevert skattekort.

Folkevalgtes godtgjøring gir ikke rett til feriepenger, med unntak av ordførers og varaordførers godtgjøringer.

Definisjoner:

 • Godtgjøring: Kompensasjon for arbeidet som folkevalgt.
 • Lønn: Betaling til ansatte for utført arbeid.
 • Tapt arbeidsfortjeneste: Refusjon for tapt inntekt på grunn av deltakelse i møter m.m. i folkevalgte organer.
 • Godtgjøring ved frikjøp: Folkevalgte som frikjøpes, mottar én fast godtgjøring i stedet for dekning av tapt inntekt etter kommunelovens § 8-3 tredje ledd og arbeidsgodtgjøring etter § 8-4.

§ 3. Faste godtgjøringer

All fast godtgjøring fastsettes i prosent av beregningsgrunnlaget.

Beregningsgrunnlaget er lik ordførerens godtgjøring.

Ordførerens årlige godtgjøring fastsettes lik stortingsrepresentantenes godtgjøring og reguleres til enhver tid i samsvar med dette.

  Leder Medlem som har fast plass i kommunestyret Medlem som ikke har fast plass i kommunestyret Ordfører, varaordfører og gruppeledere
Ordfører       100 %
Varaordfører       30 %
Formannskap   12 %    
Planutvalget 15 % 10 % 5 %  
Utvalgene 10 % 5 % 2,5 %  
Kontrollutvalget 10 % 5 % 2,5 %  
Klagenemd, administrasjonsutvalget og lønnsutvalg   2500 kroner per år 2500 kroner per år  
Gruppeleder       7500 kroner per år + 250 kroner per representant

For kommunestyremedlemmer som mottar fast godtgjøring for mer enn ett utvalg, foretas et månedlig fratrekk tilsvarende møtegodtgjøringssatsen per møte i kommunestyret (2 promille av beregningsgrunnlaget).

§ 4. Godtgjøring til ordfører

Ordførerens årlige godtgjøring fastsettes lik stortingsrepresentantenes godtgjøring og reguleres til enhver tid i samsvar med dette. Godtgjøringen omfatter alt arbeidet som tillegges vervet, og det gis ikke fast godtgjøring eller godtgjøring pr. møte for arbeid i organer ordfører er medlem av.

Øvrige bestemmelser knyttet til ordfører:

 1. Ordføreren tilsluttes feriepenge- og sykelønnsordningen.
 2. Det inngås pensjonsavtale for ordfører.
 3. Ordfører tilsluttes gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalen.
 4. Ordfører kan søke om ettergodtgjøring for inntil tre måneder ved fratredelse, jf. kommuneloven § 8-6. Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den fratrådte ordfører frivillig avstår fra.
 5. Ordfører får dekket utgifter til internettabonnement hjemme samt abonnement på inntil fire aviser.

§ 5. Godtgjøring til varaordfører

Varaordfører godtgjøres samlet med 42 % av ordførerens godtgjøring. Varaordførers godtgjøring består av:

 • 12 % som medlem av formannskapet
 • 30 % godtgjøring som dekker de oppgaver og plikter som utføres i ordførerens feriefravær, samt representasjon og oppdrag på vegne av ordfører.

Ved annen sammenhengende tjeneste over 1 uke på full tid som ordfører, er godtgjøringen lik ordførerens godtgjøring. Varaordføreren trekkes da for den faste godtgjøringen som varaordfører.

Øvrige bestemmelser knyttet til varaordfører:

 1. Varaordføreren tilsluttes feriepenge- og sykelønnsordningen.
 2. Det inngås pensjonsavtale for varaordfører.
 3. Varaordfører tilsluttes gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalen.

§ 6. Godtgjøring til gruppeleder

Gruppelederne gis for funksjonen som gruppeleder en fast årlig godtgjøring med kr 7 500,– (kr 625,– pr. måned), samt kr 250,– for hver representantplass partigruppen til enhver tid har. Beløpet er ment som kompensasjon for kontakt med ordfører, partigruppe og administrasjon vedr. politiske saker, organisering, forfall til møter etc., samt utgifter ifb. telefon-/IT-bruk.

Tillegget til gruppeledere gis ikke til uavhengige representanter.

§ 7. Avkorting og tillegg

For medlemmer av formannskap og faste utvalg, som har fast møtegodtgjøring, og som har et fravær på 30 % eller mer pr. halvår, reduseres den faste godtgjøringen tilsvarende.

Når leder av utvalg har langtidsfravær over to måneder, tilstås fungerende leder en forholdsmessig andel av lederens faste godtgjøring. Lederen trekkes med denne andelen i fraværsperioden.

Denne bestemmelsen kommer likevel ikke til anvendelse når fraværet skyldes sykdom og legeerklæring framlegges.

Ved forfall på grunn av sykdom, leveres egenmelding/sykmelding for vervet som folkevalgt etter folketrygdlovens regler kap. 8 for medlemmer med kombinerte inntekter, jf. § 8-40, § 8-41, § 8-42, § 8-43.

§ 8. Rett til sykepenger

Folkevalgte som har et folkevalgte verv som sin hovedbeskjeftigelse, har samme krav på sykepenger som ansatte i kommunen. Kommunen skal betale sykepenger tilsvarende full godtgjøring i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av et sykefravær. Folkevalgte som blir sykmeldt utover dette, må kontakte NAV for å få utbetalt kompensasjon direkte.

Har den folkevalgte krav på godtgjøring utover seks ganger grunnbeløpet, jf. folketrygdloven § 8-10 andre ledd, skal kommunen dekke differansen mellom det den folkevalgte har krav på å få utbetalt i sykepenger fra folketrygden og det den folkevalgte ville fått i godtgjøring i den samme perioden.

§ 9. Møtegodtgjøring pr. møte

Kommunestyret har så langt det er mulig gjennomgående representasjon, og de faste medlemmene har fast godtgjøring i det utvalget den enkelte er valgt inn, ref. tabell i § 3.

Møtegodtgjøring per møte Sats i promille av beregningsgrunnlaget (ordførers godtgjøring)
Kommunestyremedlemmer
Medlem av kommunestyret som ikke er valgt inn i utvalg 2 promille
Møtende varamedlem til kommunestyret 2 promille
Møtende varamedlemmer i formannskapet 1,5 promille
Møtende varamedlem til utvalg 1 promille
Den som ivaretar lederrollen i utvalg i leders fravær 2 promille
Møtende varamedlem i andre folkevalgte organ 1 promille
Observatør i rådene 1 promille
Andre møter hvor man er valgt av kommunestyret eller møter for ordfører 1 promille
Andre folkevalgte
Rådsleder i rådsmøter 2 promille
Den som ivaretar lederrollen i leders fravær 2 promille
Rådsmedlem og møtende varamedlem i rådsmøte 1 promille
Frivillige møter, seminarer og konferanser etter avtale 0,3 promille
Møte- og talerett i kommunestyret 0,3 promille
Arbeidsutvalg 0,3 promille

§ 10. Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste m.m.

Tap av inntekt dekkes når ivaretakelsen av vervet medfører reelt tap i ordinær inntekt innenfor den enkeltes ordinære arbeidstid. Dette inkluderer tap av ubekvemstillegg og feriepenger. Overtidsgodtgjøring eller ekstrafortjeneste for øvrig erstattes ikke.

Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret. Det fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap.

Gruppemøter forut for formannskap og utvalgsmøter regnes med i møtetidens lengde.

§ 11. Dokumentasjon av legitimerte tap

Tapt arbeidsinntekt attestert av arbeidsgiver skal dekkes, dog slik at beløpet ikke overstiger ordførerens lønn pr. time/dag ekskl. sosiale kostnader og feriepenger.

Tapt arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende som kan legitimeres i form av ligningsattest eller annen dokumentasjon, kan dekkes etter godkjenning fra ordfører, dog slik at beløpet ikke må overstige ordførerens lønn pr. time/dag ekskl. sosiale kostnader og feriepenger.

Reisetid inkluderes i fravær fra arbeid.

Det er representanten selv som må søke kommunen, ved ordfører, om godkjenning av særskilt ordning for seg selv. Den særskilte ordningen kan innebære to ulike løsninger: Enten at representantens arbeidsgiver fremmer krav til kommunen for representantens fravær i forbindelse med møter i folkevalgte organer, eller at representanten selv fremmer krav til kommunen. Det siste er aktuelt dersom representanten trekkes i lønn fra sin arbeidsgiver i forbindelse med slikt fravær.

Søknad om godkjenning av ordning for den enkelte representant sendes ordfører snarest mulig når tap av inntekt/refusjon oppstår. Den enkelte representant har selv ansvar for å melde fra til kommunen ved eventuelle endringer i arbeidsforholdet som har betydning for refusjon av tapt inntekt.

 1. Dersom representanten ikke trekkes i lønn av arbeidsgiver:

Søknad om særskilt ordning skal inneholde:

 • Representantens navn og adresse
 • Opplysninger om arbeidsgiver (navn, adresse)
 • Opplysninger/bekreftelse av lønn pr. time/dag og om hva lønnen inneholder (som feriepenger, sosiale kostnader etc.)

Det enkelte refusjonskravet skal inneholde:

 • Navn på representant/ansatt som refusjonskravet gjelder for
 • Hvilken periode kravet gjelder for
 • Beskrivelse av hva refusjonskravet inneholder per time/dag (som feriepenger, sosiale kostnader etc.)
 • Dokumentasjon fra representanten selv for hvilke møter kravet gjelder, herunder navn på utvalg, møtedato og varighet av møtene
 1. Dersom representanten trekkes i lønn:

Søknad om særskilt ordning skal inneholde:

 • Representantens navn, adresse og bankkontonummer
 • Opplysninger om arbeidsgiver (navn, adresse)
 • Bekreftet lønn per time/dag og opplysninger om hva timelønnen inneholder, som feriepenger, sosiale kostnader etc.

Det enkelte refusjonskravet skal inneholde:

 • Dokumentasjon av trekk i lønn (lønnsslipp e.l.)
 • Beskrivelse av hva refusjonskravet inneholder pr. time/dag, som feriepenger sosiale kostnader etc.
 • Dokumentasjon fra representanten selv for hvilke møter kravet gjelder, herunder navn på utvalg, møtedato og varighet av møtene.

§ 12. Dokumentasjon av ulegitimert tap

Tilstrekkelig sannsynliggjorte, ulegitimert tap skal etter søknad dekkes når det er praktisk vanskelig å framskaffe nødvendig dokumentasjon. Dette kan gjelde for selvstendig næringsdrivende, personer med omsorgsansvar, personer under utdanning, pensjonister, hjemmeværende, frilansere mv. Ulegitimert tap kan dekkes med inntil kr 150 pr. time, maksimalt kr 1 125 pr. dag. (Reisetid inkluderes i fravær fra arbeid.)

Søknaden skal inneholde en sannsynliggjøring av tapet, med en utdypende forklaring/begrunnelse.

Søknaden skal avklare/beskrive om tapet vil være tap av inntekt i form av penger, eller i form av verdiskapende arbeid.

Søknaden skal dokumenteres med ligningsattest eller annen dokumentasjon på yrke/livssituasjon.

§ 13. Skyss, kost og overnatting

Den som er folkevalgt, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret.

Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring dekkes etter statens regulativ for reiser i forbindelse med vervet.

Rutegående, offentlige transportmidler skal benyttes i størst mulig utstrekning.

Skyssutgifter dekkes etter rimeligste reisemåte og felles transport/samkjøring.

Når det er nødvendig å benytte egen bil, dekkes skyssutgifter i henhold til statens reiseregulativ når reisen er på minimum 10 km (tur/retur).

§ 14. Barnepass/omsorgsansvar

Ekstra kostnader til pass av barn for å skjøtte vervet som folkevalgt dekkes for den tiden en må leie inn slik hjelp. Kostnaden må være legitimert, og skal attesteres av den som har utført tjenesten. Det skal sannsynliggjøres at barnet ikke kan passes av annen forelder/foresatt med omsorgsansvar. Dekning gis for barn til og med 12 år.

§ 15. Pensjon

Folkevalgte som får redusert sin pensjonsopptjening på grunn av utøvelse av verv, kan søke ordfører om å få dekket utgifter til opprettholdelse av egen pensjonsordning. Utgiftene må legitimeres.

§ 16. Telefon

Ordfører får dekket telefon tilsvarende ordning for kommunalt ansatte med tjenestetelefon. Varaordfører og lederne av utvalgene får dekket telefon tilsvarende ansatte med telefongodtgjøring i henhold til lav sats (kr 1 200 pr. år).

§ 17. Særskilte bestemmelser

Reglene for møtegodtgjøringer gjelder for folkevalgte og omfatter møter i kommunestyret og de styrer, råd og utvalg som representanten er valgt inn i av kommunestyret eller formannskapet. Reglene for møtegodtgjøring gjelder også i de tilfeller styrer, råd og utvalg innkalles til orienteringsmøter og befaringer når disse ikke avvikles i forbindelse med ordinære møter.

Andre typer pålagte oppdrag eller møter hjemler ikke møtegodtgjøring, men representanten har krav på å få dekket faktiske tap som vedkommende måtte ha i forbindelse med møtet eller oppdraget, herunder tapt arbeidsfortjeneste. Eksempler på slike pålagte møter eller oppdrag kan være opplæringsmøter, deltakelse på seminarer eller representasjonsoppdrag på vegne av kommunen eller det enkelte styre, råd eller utvalg.

Ved anledninger der deltakelse er frivillig, gis det ikke møtegodtgjøring eller refusjoner.

Om deltakelse gir grunnlag for refusjon eller ikke, avgjøres i tvilstilfeller i dialog mellom ordfører, lederen for det aktuelle råd eller utvalg og politisk sekretariat.

Det gis ikke godtgjøring for mer enn ett møte, når to eller flere organ som har sammenfallende sammensetning av medlemmer og varamedlemmer har møte etter hverandre samme dag.

§ 18. Utbetaling av ytelser

Godtgjøringer og refusjoner utbetales den 12. i hver måned over kommunens lønnssystem. Utbetaling av faste godgjøringer skjer automatisk. Øvrige godtgjøringer/refusjoner utbetales på grunnlag av innlevert dokumentasjon.

Det er den enkelte folkevalgtes ansvar å sette seg inn i reglement og rutiner, samt å føre skjemaene i henhold til egen møtedeltakelse. Skjemaer med krav om møtegodtgjøring, refusjon for tapt arbeidsfortjeneste eller annen utgiftsdekning leveres politisk sekretariat.

Krav om møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste osv. fremmes senest 3 måneder etter det møtet kravet gjelder. Lillehammer kommune forbeholder seg retten til å avvise krav som er foreldet.

Kapittel 3: Endringer og ikrafttredelse

§ 19. Endringer i forskriften

Endringer i forskriften gjøres av kommunestyret. Forskriften revideres av avtroppende kommunestyre, samt etter første år av hver kommunevalgperiode og ellers når kommunestyret finner det nødvendig.

Kommunedirektøren kan løpende foreta justeringer i forskriften som følge av vedtak fattet av kommunestyret og, vedtatte lovendringer når disse ikke endrer ved forskriftens prinsipper eller innholdet i fullmakter. Det samme gjelder for andre typer redaksjonelle endringer som må anses som kurante.

§ 20. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. mai 2020.*

 

* Endringene vedtatt 28.09.23 trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i kommunestyret for perioden 2023-2027, 19.10.23.


 

Les forskriftene i PDF-format