Stortingsvalg

Når du stemmer ved stortingsvalg, er du med på å bestemme hvilke 169 representanter som skal sitte i Norges lovgivende, bevilgende og kontrollerende forsamling de neste fire årene. Stortinget hovedoppgaver er å vedta lovene vi skal leve etter i Norge, bestemme hvordan staten skal få sine inntekter og hvordan pengene skal fordeles i samfunnet, og kontrollere regjeringen. 

Stemmeretten ved stortingsvalg er allmenn, noe som innebærer at stemmeretten ikke er innskrenket på bakgrunn av kjønn, religion, etnisitet, eiendomsbesittelse eller andre gruppeinndelinger. Likevel må du oppfylle noen krav for å kunne stemme ved Stortingsvalg. 

Du har stemmerett til stortingsvalget dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge


Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Du kan sjekke om du er innført i manntallet i kommunen ved å møte opp personlig i rådhuset, servicetorget, på hverdager mellom kl. 09.00-15.00. Rådhuset har adresse Storgata 51, fra 5. juli 2021

Sametingsvalg

Det er sametingsvalg i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge og er et selvstendig folkevalgt organ. Sametingsvalget holdes hvert fjerde år på samme dagen som stortingsvalget. Til sammen velges det 39 representanter fra hele landet.

  • Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall, samemanntallet, har stemmerett. 
  • Alle samer fra Norge over 18 år eller som fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet og delta i valg
  • Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
  • Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk (språk som ble snakket hjemme), eller er barn av person som står eller har stått i manntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.


Valgmanntallet er knyttet til folkeregisteret. Det er den folkeregistrerte adressen 30. juni 2021 som registreres i valgmanntallet, og som brukes ved sametingsvalget 2021. Samer innført i valgmanntallet tidligere behøver ikke registrere seg på nytt. Du kan sjekke om du er innført i manntallet ved å møte opp personlig i rådhuset, servicetorget, på hverdager mellom kl. 09.00-15.00. Rådhuset har adresse Storgata 51, fra 5. juli 2021.
I Lillehammer kan det stemmes til sametingsvalget kun i forhåndsstemmeperioden.

Utlegging av manntall til begge valg

Manntall til begge valg vil legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget i rådhuset fra 12. juli og fram til 13. september 2021.

Skjæringsdato manntall

Det er folkeregistrert bosettingsadresse 30. juni valgåret som avgjør hvilken kommune du er manntallsført i.