Bosetting

Lillehammer kommune bosetter fra 30-40 personer i løpet av et år. Det bosettes i kommunal bolig og det er også mulighet for å leie privat leilighet. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle. Ved ankomst til kommunen er boligen innredet etter en nøktern standard.

Introduksjonsprogram

Beskrivelse

Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet (jfr. Lov om introduksjonsordning og Lov om norskopplæring for nyankomne innvandrere, Introduksjonsloven og Integreringsloven).

Målgruppe
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år, som har behov for grunnleggende kvalifisering (§ 4)
Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år, når vedtak om deltakelse skal fattes.
Borgere som omfattes av EØS-avtalen omfattes ikke av paragrafen.

Kriterier
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram har personer som er bosatt på følgende vilkår:

 • Asyl (utlendingsloven § 29)
 • Oppholdstillatelse som overføringsflyktning (§ 35, tredje ledd)
 • Fornybar oppholdstillatelse (§ 38, førsteledd/§ 34)
 • Oppholdstillatelse som familiemedlem til personer nevnt over (kapitel 6)
 • Fornybar oppholdstillatelse etter lovens § 53, første ledd b, annet ledd eller tredje ledd.
 • Rett og plikt gjelder bare for personer som er bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen, men gjelder ikke for personer i § 2 første ledd d eller e.

Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon (introduksjonsloven § 5). I vedtaksperioden har deltakeren rett til å motta Introduksjonsstønad tilsvarende 2 G for personer over 25 år og 1 1/3 G for personer under 25 år.

Regelverk
Integreringsavdelingen forholder seg til de lover og forskrifter som gjelder:

 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
 • Forskrift om nasjonalt introduksjonsregister
 • Forskrift om fravær og permisjon ved deltakelse i introduksjonsordning
 • Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere