Lovgrunnlag

Opplæringsloven § 4A-2

Voksne som har særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter har rett til slik opplæring.
Det kan være i forhold til: 

 • Grunnleggende språk- og kommunikasjonsferdigheter 
 • Grunnleggende lese- og skriveferdigheter 
 • Evne til å mestre dagliglivets gjøremål 
 • Evne til å bevege seg

 

Inntak

Søknadsfrist for søkere som er elever inneværende skoleår: 1. februar.

Søknadsfrist for nye søkere: 1. mars.

Er du ny søker vil du bli innkalt til samtale og kartlegging/utredning.

Synspedagog

Utredning og oppfølging for voksne og eldre som er i ferd med å få - eller har fått en synshemming. 

 Arbeidsområde for synspedagogen:

 • Utredning av synsfunksjonen
 • Veiledning vedrørende fysisk tilrettelegging
 • Trene mobility
 • Vurdere behov for hjelpemidler
 • Trene øyemotorikk etter hjerneslag
 • Opplæring i bruk av skjermleserprogrammer som Jaws, Supernova, Zoom Text

 Ta kontakt med synspedagog Geir Aaløkken
 Tlf. 90 86 64 75
  geir.aalokken@lillehammer.kommune.no

Hørsel

Døv? Tunghørt? CI-operert?

Å miste hørsel er å miste kommunikasjonsmuligheter. Det skaper behov for nye måter å kommunisere på. Som tunghørt//døv/blitt CI- operert har du klare rettigheter etter  Opplæringsloven §4a-2-spesialundervisning for voksne.

Opplæringen skal være tilrettelagt for og tilpasset dine behov.

 • Har du behov for å forbedre kommunikasjonen i dagliglivet?
 • Har du fått operert inn cochlea implantat?
 • Trenger du opplæring i tegn som støtte til tale (TSS)?
 • Har du behov for lytte-taletrening og eller munnavlesning?
 • Har du behov for å snakke med noen som er i samme situasjon som deg?
 • Er du pårørende til en som er døv- tunghørtblitt?

Ved Lillehammer læringssenter har vi høy kompetanse på området hørselshemming  og vi ønsker å være et ressurssenter for denne gruppen.

Logopedi

Logopedteamet ved Lillehammer læringssenter hjelper voksne og barn i Lillehammer kommune (alder fra 2-100 år) som har vansker innen følgende områder:

 • Afasi (språkvansker som følge av ervervede hjerneskader)
 • Stemmevansker
 • Taleflytvansker (stamming og løpsk tale )
 • Uttalevansker
 • Språkvansker

Undervisningen og veiledningen er gratis og kan gis i form av enetimer og/eller i små eller store grupper.

Tilbudet tilpasses den enkeltes behov.

Inntak skjer fortløpende

Lese og skrive

Dysleksi - lese- og skrivevansker
Dysleksi er en type lese- og skrivevanske som ikke skyldes mangel på opplæring, øvelse eller har noe med intelligensen å gjøre. Dysleksi kan være arvelig og forekommer hos 5-10 % av befolkningen.

Dyslektikeren har ofte vansker med å oppfatte, huske og bearbeide språklyder og huske hele ord. Vanskene viser seg ved at man leser langsomt og ikke får med seg innholdet og man kan ha problemer med rettskriving.

Hvordan kan vi hjelpe deg?
Ved Lillehammer læringssenter har vi et lese- og skriveteam som gjør den nødvendige testingen og utredningen for å finne ut om man har lese og skrivevansker. Dette er et gratis tilbud og du kan få hjelp til utredning, opplæring og veiledning.

Kunnskap om dysleksi og systematisk opplæring gjør personen rustet til å klare seg bra på tross av vanskene. Bruk av programvare for pc og annet teknisk utstyr er nyttige hjelpemidler som du kan få gjennom hjelpemiddelsentralen. Riktig dokumentasjon er nødvendig for å få de rettighetene som dyslektikeren har krav på ; bl.a. utvidet tid på eksamen og bruk av pc.

Søknadsskjema

Lenke til søknadsskjema:

Søknadsskjema finner du her.