Lovgrunnlag

Opplæringsloven §2-1,§8-1 og §§2-8

Barn som er i grunnskolealder, har rett til grunnskoleopplæring hvis det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn 3mnd. Når oppholdet har vart i 3 mnd inntrer plikten til grunnskoleopplæring.

Opplæringsloven § 2-8, §3-12

Elever har rett til særskilt norskopplæring dersom de har et annet morsmål enn norsk og samisk, og de ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring.

Elevene har rett til særskilt norskopplæring frem til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen.

Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring og /eller tospråklig fagopplæring

Nyankomne elever i grunnskolealder har rett til å gå på nærskolen, med mindre de velger å takke ja til et tidsbegrenset særskilt opplæringstilbud(innføringstilbud) for nyankomne elever eller på en annen skole enn nærskolen.

Opplæring i et særskilt innføringstilbud for nyankomne kan vare i inntil to år om det anses som det beste for eleven.
Kommunen kan innvilge eleven et år ekstra i grunnskolen etter samtykke fra foreldrene.

Undervisningen følger læreplanen i Grunnleggende norsk.

Inntak innføringsklassen

Når en flerspråklig elev kommer til kommunen blir de henvist til Lillehammer Læringssenter. Enten kan foreldre ta direkte kontakt med senteret eller de kan gå via skolekontoret eller flyktningeavdelingen.

Har eleven gått i norsk skole tidligere, for eksempel mens eleven har bodd på mottak, blir det tatt en faglig vurdering på om eleven er god nok i norsk til å gå rett ut i bostedsskolen.

Teamleder har en inntakssamtale med elev og foreldre før eleven starter i innføringsklassen.

Organisering innføringsklassen

Eleven starter i innføringsklassen på heltid. Kontaktlærer kartlegger eleven og foretar en vurdering i forhold til klassetrinn. Når det er gjort, meldes eleven inn på bostedsskolen.

Eleven starter hospitering på bostedsskolen så fort som mulig. Hvor fort og hvor mye elvene vil være tilknyttet sin bostedsklasse, vil variere fra elev til elev. Eleven går i innføringsklassen til eleven har tilstrekkelige kunnskaper for å ha nytte av undervisningen i sin bostedsklasse.

Undervisningen foregår i stor grad i aldersdifferensierte grupper. Elevene får intensiv norskopplæring med vekt på faglige begreper i matematikk, naturfag og samfunnsfag. Der det er mulig er det samarbeid med tospråklige.

Tospråklig fagopplæring

Lillehammer kommune tilbyr tospråklig fagopplæring i språk etter behov og der det er mulig å få tak i kvalifiserte lærere. Alle tospråklige lærere er tilknyttet Lillehammer Læringssenter, men har sin undervisning på barne- og ungdomsskolene i byen.
 

Teamleder er Anne Lise Bakke.

Tlf 61 05 10 35, eller e-post anne.lise.bakke@lillehammer.kommune.no