• Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i et annet nordisk land (Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er statsborger i et land utenfor Norden, har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. 


Er du innført i manntallet?
For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. Det er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. Manntallene for Lillehammer kommune legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset, servicetorget i midten av juli. Da kan du sjekke om du er innført i manntallet ved å møte opp personlig i åpningstiden, kl. 09.00-15.00. Rådhuset har adresse Storgata 51. 

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni 2019. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet, og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.


Krav om retting av feil
Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet.

Krav om retting gjelder for feil i oppføring, ikke for flytting etter 30. juni 2019.
Krav om retting skal være skriftlig, og begrunnelse sendes til Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer, eller postmottak@lillehammer.kommune.no
Velgere som har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år må søke seg inn i sin siste bostedskommune.


Sametingsvalget 2021
For å kunne stemme til Sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Valgmanntallet bestemmer hvor mange representanter som velges inn i Sametinget fra hver krets. I henhold til Forskrift om valg til Sametinget § 4, 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også i det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg. 
Det skal legges ut til offentlig gjennomsyn når det er tilgjengelig og ligge ute til og med valgdagen.

Du kan sjekke om du er innført i manntallet ved å møte opp personlig i rådhuset, servicetorget, på hverdager mellom kl. 09.00-15.00. Rådhuset har adresse Storgata 51.