Regelverket for håndtering av forurenset grunn i forbindelse med bygge- og gravetiltak følger av forurensningsforskriften kapittel 2

Der det er mistanke om forurenset grunn må det gjennomføres miljøtekniske grunnundersøkelser. Eksempler på virksomheter som kan ha ført til forurensning er verksteder, bensinstasjoner, skytebaner, vegtrafikk og produksjonsbedrifter/industri. I noen tilfeller kan også naturlig forekommende masser og berggrunn (potensielt syredannende bergarter) ha forhøyede verdier av tungmetaller slik at masser må håndteres som forurensede.

Hvis de miljøtekniske grunnundersøkelsene påviser forurensning må det utarbeides en tiltaksplan for hvordan grunnforurensningen skal håndteres. En tiltaksplan må beskrive prøvetaking og en plan for håndtering av masser. Tiltaksplanen skal sendes kommunen for godkjenning før arbeider igangsettes. I etterkant av arbeidene skal prøvetaking og massehåndtering dokumenteres i en sluttrapport som også skal sendes kommunen. Grunnundersøkelser og tiltaksplan må utarbeides av et foretak med faglig kompetanse på området.

Lillehammer kommune har utarbeidet et aktsomhetskart som viser eiendommer/områder med kjent og sannsynlig forekomst av forurenset grunn. Kartet gir ikke en uttømmende oversikt over alle steder med grunnforurensning, og forurenset grunn kan forekomme også andre steder.

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase omfatter lokaliteter/eiendommer med kjent grunnforurensning og hvor det foreligger dokumentasjon i form av tidligere undersøkelser og tiltaksplaner.