Den første nasjonale fritidserklæringen ble laget og signert i 2016, og en oppdatert versjon i 2022. KS har signert erklæringen på vegne av alle landets kommuner. Vi håper flest mulig signerer Fritidserklæringen og jobber for å nå målene.

Sammen kan vi bidra til at flest mulig barn og ungdom får delta i sosiale felleskap og får en fritid de trives med. En del av kommunens arbeid med oppfølgingen av fritidserklæringen, er en tilskuddsordning som skal bidra til at organisasjoner lettere kan inkludere alle barn og ungdommer i sine aktivitetstilbud. Årets ordinære søknadsfrist var 15. april 2023.

Sommeren 2023 fikk Lillehammer kommune innvilget tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, til fordeling gjennom ALLEMED-tilskuddsordningen vår. 88 000 kroner vil bli fordelt i en ny utlysning høsten 2023. Kriteriene er noe annerledes enn i kommunens ordinære ALLEMED-tilskudd. Søknadsfristen er 15. oktober.

Kriterier for tilskuddsordningen

Hvem kan søke?

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundsregistrene og ha aktive medlemmer mellom 6 og 18 år (bosatt i Lillehammer).

Hva kan dere søke tilskudd til?

Det ordinære ALLEMED-tilskuddet kommunen deler ut hver vår kan brukes til alle typer prosjekter og tiltak som bidrar til at flere barn og unge får delta i fritidsaktivitet jevnlig. 

Kommunen har i tillegg fått tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til en ekstra tildeling av ALLEMED-tilskudd høsten 2023. I denne tildelingsrunden kan organisasjoner søke om tilskudd til å dekke deltakelse og aktivitetsutstyr til barn og ungdom som trenger støtte, og ikke til generelle tiltak på organisasjonsnivå. Høstens tilskudd kan for eksempel gå til kostnader til turneringer, leir, transport til og fra aktiviteten, treningsavgift, medlemskontingent og nødvendig utstyr. 

I søknadsskjemaet må dere beskrive hva dere ønsker å bruke pengene på.

Vi vil gjerne at organisasjoner planlegger inkluderende aktiviteter, og det kan være flere ulike barrierer som hindrer barn og ungdom i å delta. Det kan være lurt å ha en ALLEMED-dugnad før dere skriver søknaden deres. Les mer om ALLEMEDs tips og verktøy på allemed.no.

Hvor mye tilskudd kan dere forvente?

Vi gjør en skjønnsmessig vurdering om dere skal få tilskudd basert på deres beskrivelse av prosjektet eller tiltaket. Deretter beregner vi hvor mye tilskudd dere får basert på antallet medlemmer i alderen 6-18 år (bosatt i Lillehammer), hva dere søker om støtte til og hvor mye penger vi har i tilskuddspotten. Midlene skal brukes på å gi flere barn og unge muligheten til å delta, og organisasjonen må levere en kort rapport etterpå. Midlene brukes innenfor et år etter tildeling, og organisasjonen må ha levert en kort rapport før organisasjonen kan få nytt tilskudd fra denne ordningen. Det er totalt 200 000 kroner tilgjengelig i denne kommunale tilskuddsordningen. 

Høsten 2023: Kommunen har i år fått 88 000 kroner i tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som skal fordeles videre til organisasjoner som driver fritidsaktivitet for barn og ungdom. Disse fordeles gjennom en ekstra utlysning av vår ALLEMED-tilskuddsordningen med søknadsfrist 15. oktober 2023.

Hvis dere har en god idé, oppfordrer vi dere også til å søke midler fra andre tilskuddsordninger:

 

Når og hvordan søker vi?

Tilskuddet lyses ut årlig. I 2023 var søknadsfristen for det ordinære ALLEMED-tilskuddet 15. april.

I 2023 har vi i tillegg fått ekstra penger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som gjør at vi kan dele ut 88 000 kroner høsten 2023. Søknadsfristen for disse midlene er 15. oktober 2023. Trykk her for å komme til søknadsskjemaet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tilskuddsordningen eller om hvilke løsninger som kan passe i deres organisasjon? Ta gjerne kontakt med fritidsrådgiver Ane Solstuen på e-post eller telefonnr 48205665.