Kriterier og mer informasjon

 

Formål:
Lag og foreninger kan søke om inkluderingstilskudd for å bidra til at barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens kulturelle og økonomiske bakgrunn. Målet er å inkludere barn og unge som ikke deltar i dag eller som står i fare for å falle utenfor, inn i organisasjonens ordinære aktivitetstilbud. Slik kan vi sammen bidra til å nå målene i Fritidserklæringen.

Hvem kan søke?
Organisasjoner som har tilbud for barn og unge bosatt i Lillehammer kommune kan søke. Tilskuddet forutsetter en viss egeninnsats fra organisasjonen slik at midlene til rådighet kan hjelpe flest mulig.

Hva kan du søke om midler til?

  • Ulike inkluderingstiltak/prosjekt for barn og unge mellom 6 og 18 år. Prosjekter og tiltak som kan bidra til varig endring i organisasjonens inkludering og åpenhet vil bli prioritert. Her kan også tiltak for kompetanseheving internt i ledelsen eller foreldregruppa være aktuelt.
  • Tiltak som kan rekruttere flere i målgruppen, og tiltak som kan forhindre frafall blant barn i målgruppen.
  • Kontingentstøtte til barn og unge i familier som ikke har mulighet til å betale selv.
  • I tillegg til kontingentstøtte kan det i enkelte tilfeller gis støtte til cuper/turneringer/utflukter. Dette forutsetter at organisasjonen legger til rette for at barnet også kan delta i den ordinære aktiviteten resten av året. Helårsaktivitet prioriteres vanligvis framfor cuper, treningsopphold og lignende.
  • Innkjøp av utstyr som kan lånes ut til barn som ikke har – egne utlånsordninger der medlemmene kan låne det de trenger for fast deltakelse.
  • Andre tiltak som tydelig kan bidra til at flere barn og unge blir inkludering i organisert fritidsaktivitet.

Søknadsfrister:
Søknader behandles to ganger årlig og søknadsfristene er 15. april og 15. oktober. Midler til inneværende kalenderår kan søkes ved begge fristene, og samme søker kan søke om midler ved begge fristene – da til ulike behov. Søknader besvares normalt innen én måned.