Om spørreundersøkelser og personvern

Vi har brukt leverandøren Netigate som vertskommunene Lillehammer har tilgang til sammen med Øyer og Gausdal kommune. Alle spørreundersøkelser til Kompetansebanken er anonyme, ingen personsensitiv data blir etterspurt. Alle som svarer (respondenter) må godkjenne et samtykkeskjema hvor informasjon om bruk av dataene blir opplyst. Spørreunderøskelser som har færre enn 5 respondenter blir slettet av hensyn til anonymitet.

Lillehammer kommunes personvererklæring
Netigate
Datatilsynet - GDPR
Lovhjemmel for utsendelse av brukerundersøkelser (bedrekommune.no)

Evaluering av kurs

Vi har laget en mal for evaluering av kurs, malen kan tilpasses alle typer kurs. Evalueringen kan sendes ut på SMS til kursdeltakere, og finnes i 2 versjoner: En evaluering som gis ved kursslutt, og en evaluering som sendes ut etter 6 måneder for å få en tilbakemelding på om deltakerne nyttiggjør seg kurs i hverdagen.  

 

Feedbackinformerte tjenester (FIT)

Vi har gjennomført en mindre spørreundersøkelse om hvordan pasientene har opplevd informasjon om FIT, om de opplever det som et nyttig tilbakemeldingsverktøy med mer. Sammendrag fra spørreundersøkelsen finner du her. Vi har laget en oppdatert spørreundersøkelse basert på resultatene som kan sendes ut til alle personer som bruker FIT i sin oppfølging.

Testversjonen av spørreundersøkelsen

Pårørendeundersøkelse

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs. I prosjektperioden har det vært gjort spørreundersøkelse, og vært gjennomført 1 dialogmøte kun for pårørende. Tilbakemeldingene gir jevnt over lave score. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en pårørendeundersøkelse.

Utsendelse av spørreundersøkelsene

Det er ulike måter å sende ut spørreundersøkelser på utfra hvilken målgruppe som skal svare:

  • Sendes ut på SMS
  • Legges ut på kommunenes nettside
  • Presenteres i sosiale medier
  • Sendes ut til brukerorganisasjoner

Alle som igangsetter en spørreunderøskelse anbefales å lage informasjonsplakat med QR-kode for enkel tilgang til spørreundersøkelsen.

Intervjuer (bruker spør bruker)

Vi kan sette opp interjvuer med pasienter, brukere og pårørende, vi har god erfaringer med intervjuene og svarprosenten har vi erfart er høyere enn ved en elektronisk spørreundersøkelse. Metoden er mer tid og ressurskrevende enn ved bruk av Netigate. Vi utarbeider intervjumal, samtykkeerklæring med informasjon om deltakelse, intervjuguide og kan bistå med å gjennomføre intervjuene.

Les mer om:
Bruker spør bruker (KBT)
Undersøkelser blant brukere og ansatte (KS)