Den første nasjonale fritidserklæringen ble laget og signert i 2016, og en oppdatert versjon i 2022. KS har signert erklæringen på vegne av alle landets kommuner. Vi håper flest mulig signerer Fritidserklæringen og jobber for å nå målene.

Sammen kan vi bidra til at flest mulig barn og ungdom får delta i sosiale felleskap og får en fritid de trives med. En del av kommunens arbeid med oppfølgingen av fritidserklæringen, er en tilskuddsordning som skal bidra til at organisasjoner lettere kan inkludere alle barn og ungdommer i sine aktivitetstilbud. Årets ordinære søknadsfrist var 15. april 2023. Vi planlegger for ny utlysning våren 2024.

Sommeren 2023 fikk Lillehammer kommune innvilget tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, til fordeling gjennom ALLEMED-tilskuddsordningen vår. Søknadsfristen var 15. oktober. Les mer om denne ekstratildelingen i nederste avsnitt på denne siden.

Kriterier for tilskuddsordningen

Hvem kan søke?

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundsregistrene og ha aktive medlemmer mellom 6 og 18 år (bosatt i Lillehammer).

Hva kan dere søke tilskudd til?

Formålet med tilskuddsordningen er å gi flere barn og ungdom langvarig tilgang og tilknytning til en fritidsaktivitet og et miljø med likesinnede. Kommunens ALLEMED-tilskuddet kan brukes til alle typer prosjekter og tiltak som bidrar til at flere barn og unge får delta i fritidsaktivitet jevnlig. Eksempler kan være gratis deltakelse om familien har dårlig økonomi, gratisaktiviteter som er åpne for alle, utstyr til utlån, tilrettelegging for ulike funksjonsnedsettelser, transportløsninger som trengs for at alle skal kunne delta, fadderordninger for å ivareta nye familier og mange andre slags tiltak.

I søknadsskjemaet må dere beskrive hva dere ønsker å bruke pengene på. Søknaden må vise hvordan tiltaket eller prosjektet kan bidra enten til at nye barn får varig tilgang til en aktivitet de ønsker å delta i, eller bidra til at barn ikke må slutte i en aktivitet de trives med.

Vi vil gjerne at organisasjoner planlegger inkluderende aktiviteter, og det kan være flere ulike barrierer som hindrer barn og ungdom i å delta. Det kan være lurt å ha en ALLEMED-dugnad før dere skriver søknaden deres. Les mer om ALLEMEDs tips og verktøy på allemed.no.

Hvor mye tilskudd kan dere forvente?

Vi gjør en skjønnsmessig vurdering om dere skal få tilskudd basert på deres beskrivelse av prosjektet eller tiltaket. Deretter beregner vi hvor mye tilskudd dere får basert på antallet medlemmer i alderen 6-18 år (bosatt i Lillehammer), hva dere søker om støtte til og hvor mye penger vi har i tilskuddspotten. Midlene skal brukes på å gi flere barn og unge muligheten til å delta, og organisasjonen må levere en kort rapport etterpå. Midlene brukes innenfor et år etter tildeling. Organisasjonen må til enhver tid kunne vise hvordan pengene er brukt. Det er i 2023 totalt 200 000 kroner tilgjengelig i denne kommunale tilskuddsordningen. 

Hvis dere har en god idé, oppfordrer vi dere også til å søke midler fra andre tilskuddsordninger:

Dersom behovet gjelder enkeltbarn i familier med dårlig økonomi, er det også mulig å få støtte gjennom Røde Kors' ordning “Coop-dugnaden”. Her kan offentlig hjelpeapparat, skole eller organisasjoner søke på vegne av familier.

 

Når og hvordan søker vi?

Tilskuddet lyses ut årlig. I 2023 var søknadsfristen for det ordinære ALLEMED-tilskuddet 15. april. Vi planlegger for ny utlysning våren 2024.

I 2023 fikk kommunen i tillegg ekstra penger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som gjorde at vi kunne dele ut 88 000 kroner høsten 2023. Søknadsfristen for disse midlene var 15. oktober 2023. Les mer om vilkårene og tildelte tilskudd i siste avsnitt i denne artikkelen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tilskuddsordningen eller om hvilke løsninger som kan passe i deres organisasjon? Ta gjerne kontakt med fritidsrådgiver Ane Solstuen på e-post eller telefonnr 48205665. 

Ekstratildeling høsten 2023 (fordeling av penger fra Bufdir)

Bakgrunn for ekstratildeling høsten 2023

Sommeren 2023 fikk Lillehammer kommune innvilget tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, til fordeling gjennom ALLEMED-tilskuddsordningen vår. 88 000 kroner vil bli fordelt i en ny utlysning høsten 2023. Kriteriene var noe annerledes enn i kommunens ordinære ALLEMED-tilskudd. I denne tildelingsrunden kunne organisasjoner søke om tilskudd til å dekke deltakelse og aktivitetsutstyr til barn og ungdom som trenger støtte, og ikke til generelle tiltak på organisasjonsnivå. Høstens tilskudd kan for eksempel gå til kostnader til turneringer, leir, transport til og fra aktiviteten, treningsavgift, medlemskontingent og nødvendig utstyr. Søknadsfristen var 15. oktober.


Tildelte ALLEMED-tilskudd høsten 2023
I høst fikk vi flere søknader om ALLEMED-tilskudd enn ved tidligere utlysninger. Vi fikk totalt 22 søknader på kr. 499 085 kroner. Flere søkere fikk avslag fordi prosjektet ikke var innenfor kriteriene for denne høstens utlysning, selv om søknadene beskrev viktige tiltak. Flere av de beskrev tiltak innenfor kriteriene og som fikk tilskudd, fikk vesentlig lavere beløp enn behovet de har beskrevet i søknaden. Søknadene er vurdert av en rådgiver og av avdelingsleder i avdelingen Kultur og fritid i Lillehammer kommune. 

Enkelte av søkerne fikk et større beløp tildelt i den ordinære tildelingen våren 2023, mens andre organisasjoner søkte for første gang i år denne høsten. 11 av 22 søkere fikk tilskudd til hele eller deler av tiltaket de beskrev i søknaden sin. 

Faaberg fotballKr. 18 000
Hammartun skolekorpsKr. 6000
Nordre Ål skolemusikkKr. 5000
Roterud ILKr. 7500
Søre Ål skolemusikkKr. 3000
Lillehammer kvinnefotballklubbKr. 15 000
Lillehammer ishockeyklubbKr. 12 000
Lillehammer kunstløpklubbKr. 5000
Lillehammer fotballklubbKr. 9000
Lillehammer judoklubbKr. 5000
Lillehammer turnforeningKr. 7500

Alle søknader og svarbrev kan leses i kommunens postliste. Trykk her for å komme rett til oversikt over all post som inneholder begrepet “ALLEMED”.