Etableringsstipend skal bl.a. stimulere til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Lillehammerregionen, men det er ingen aldersgrense. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipendet kan kun tildeles én gang. Maksimal søknadssum er 20.000 kroner.

Kriterier for å søke

 • Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere, forskere og kulturnæringsbedrifter innen alle kulturuttrykk eller design.
 • Kunstnergrupper/kulturbedrifter som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.
 • Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter
 • Etablering må være reell og nært forestående eller at man er i en etableringsfase under 1 år siden formell etablering av virksomheten i kommunen
 • Det skal framkomme i søknad hva det søkes til, virksomhetens formål/ambisjoner, kortfattet vurdering av marked og kort presentasjon av hva dette kan bety for lokalsamfunnet
 • CV for den/de søknaden gjelder
 • Stipendet har ingen aldersgrense, men dersom flere søkere vurderes som like godt kvalifiserte, vil personer under 30 år prioriteres.
 • Stipendiaten skal innen to år avgi en kort rapport for hvordan stipendet er benyttet og hvordan det har «fungert».
 • Stipendiaten skal ha sin virksomhet i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.
 • Stipendiat utpekes av ansvarlig for kulturnæringsutvikling i samarbeid med regionens næringssjef og kultursjef i Lillehammer kommune
 • «Satsing som er knyttet til gjenoppbygging av virksomhet og ny markedssatsing etter korona, kan også vurderes i 2022»

Det tildeles inntil to stipender. Søknadsfrist er 10. november.
Søknad sendes postmottak@lillehammer.kommune.no  og merkes «Etableringsstipend kultur»

For nærmere opplysninger, kontakt Øivind Pedersen på telefon 90097116 eller på oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no.